Kezdőlap

Dapsy László (dapsai),

ev. ref. főgymnasiumi tanár, szül. 1843. febr. 28. Miskolczon, hol gymnasiumi tanulmányait végezte, azután Debreczenbe ment a philosophiára, jogra s theologiára. 1864-ben külföldre utazott és egy ideig az edinburgi egyetemet látogatta; itt és Londonban az angol nyelvet tökéletesen elsajátítva, nemcsak szaktárgyának, a természettudományoknak tanulmányozásával foglalkozott, hanem vizsgálta az angol gazdasági viszonyokat, a társadalmi s politikai intézményeket. 1866-ban visszatért és a debreczeni gazdasági intézetnél tanár lett, majd 1867 a pesti ref. főiskolánál elfoglalta a természetrajzi tanszéket. 1870-ben a természettudományi társulatban ő indítványozta a könyvkiadó-vállalatot és kidolgozta annak tervét. Sokat irt és fordított, később lapot is szerkesztett; e mellett gyakorlati gazdálkodással is foglalkozott; előbb Szobb mellett szerzett egy kis mezei birtokot; nehány évi kisérlet után eladta e birtokát és később, midőn már családot alapított, szerzett ismét a Gellérthegy lejtőjén egy kis szőlőtelket, melyre csinos villát is építtetett lakhelyűl maga és családja számára. Zaklatott életmódja egészségét lassanként megtörte s 1890. máj. 29. meghalt Budapesten.

Czikkeket irt a Vasárnapi Ujságba (1867-69. 1870-75. 1878.), Budapesti Szemlébe (1867. 1879. Uj aranykor.), Természettudományi Közlönybe (1869-73. 1878-80.), Gazdasági Lapokba (1869.), Borászati Füzetekbe (1870.), Prot. Naptárba (1880.), Ország-Világba (1884.); a 70-es években vezetője lett a Pesti Napló közgazdasági rovatának és a többi napilapokba is sokat dolgozott.

Munkái:

1. A talajkimerülés befolyása az államok életére. Különös tekintettel Magyarország jövőjére. Pest, 1869.

2. Általános természetrajz. Középiskolák és magántanulók számára. II. rész. Növénytan. U. ott, 1869.

3. A geologia alapvonalai. Page Dávid művenek 9. kiadása nyomán. U. ott, 1872.

4. Darwin, A fajok eredete a természeti kiválás útján, vagyis az előnyös válfajok fenmaradása a létérti küzdelemben. Az eredeti 6. jav. és bőv. kiadás után ford. Bpest, 1873-74. Két kötet. (A kir. magyar term. társ. könyvkiadó vállalata II. III.)

5. A nemzetgazdaságtan alapelvei s ezek némelyikének a társadalmi bölcsészetre való alkalmazása. John Stuart Mill után ford. U. ott, 1875. Négy kötet.

6. A parliamenti kormányrendszer Angliában és annak eredete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. Todd Alpheus után ford. a m. tud. akadémia megbizásából. U. ott, 1876-77. Három kötet.

Szerkesztette a Magyar Föld közgazdasági napilapot, a magyar gazdasági egyesület közlönyét 1880. máj. 15-tól haláláig; a lap kiadói jogát is megvette utóbb a gazdasági egylettől.

Vasárnapi Újság 1879. 11. sz. arczk. 1890. 22. sz. (Nekr.) 44. sz. arczk. (Életrajza Csiky Kálmántól.)

M. Tisztviselő 1882. 10. sz. arczk.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

Magyarország és a Nagyvilág 1884.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II.

Term. Közlöny 1890. 629. és gyászjelentés.