Kezdőlap

Darvas Ferencz (nagy-réthi),

m. kir. udvari helytartósági tanácsos és Pestmegye országgyűlési követe, D. József, nógrádi alispán és Szirmay Zsuzsa fia, szül. 1740. márcz. 1.; előbb 1773-83-ig Nógrádmegyének első alispánja volt, 1784-ben helytartó tanácsos lett. A Martinovics-féle összeesküvés alkalmával bűnrészességgel vádoltatott, de e vád alól csakhamar fölmentetett, sőt több kitüntetésben is részesült: arany sarkantyús vitéz lett és a szent István rendet kapta. Meghalt 1810. ápr. 3. Budán. Az 1790. (jún. 11. 12.) országos ülésen a magyar nyelv behozatalát lelkesen pártolta és magyarúl szólott az országgyűlésen. A magyar szinészetnek is lelkes pártolója volt: Wesselényi Miklós reá bizta társaságát 1807-ben.

Munkái:

1. Magyar világ, az az: a mostani török háborúkban vitézlő nagy lelkű magyaroknak nevezet-szerént való örök dicső emlékezetek, a mely a haza-tért koronánknak historiájával egybefoglaltatott 21-dik halak jelében 1790-ben Pest. (Névtelenűl.)

2. A jó magyarhoz. Pest, 1790. (Az alkotmány helyreállítása felett érzett örömét kifejező vers.)

3. Egy jó hazafiútól származott intés. H. n., 1790. (Megjelent előbb a Magyar Kurirban 1790. 342. l., Hadi és más nevezetes Törtenetekben II. 377. és az Orpheusban (II. 3.). Második kiadása ily czímmel jelent meg: Egy igaz hazafi intése hazafi társaihoz a jó reménység tengerbe benyuló hegyéről böjtelő havának 21. napján 1790. eszt. H. n.)

4. Post nubila Phoebus. Pest, Buda, Kassa, 1790. (Névtelenű.)

5. Felséges királyi herczeg leopold Sándor, hazánk nádor ispánya halálát kesergő versek. Buda, 1795.

6. Felséges cs. kir. herczegné Alexandra Pawlowna s szülöttye halálokról való gyászos gondolatja D. F.-nek Budán Szt-György havának 16. napján 1801. eszt. U. ott.

Kézirati munkája: Rhytmi valedictori cz., melyet Szirmai Miklós emlékére irt, megvan a m. n. múzeum kézirattárában.

Hazai s Külföldi Tudósítások 1810. I. 28.

Katona, Historia Critica XLII. 580.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 243.

Kazinczy Ferencz, M. Pantheon (Nemz. Könyvtár XXXVI. 376. l.)

Ballagi Géza, Politikai Irodalom.

Bayer József, Nemz. Játékszin Tört. I.

Kazinczy Ferencz Levelezése I. II.

Petrik Bibliogr.

Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 222-24. 227-31.