Kezdőlap

Deáki Filep József,

erdélyi ev. ref. püspök, szül. 1681. aug. 4. Erdő-Szent-Györgyön, hol atyja D. F. János ev. ref. lelkész volt, ki a nyitramegyei Deáki helységben a nemes Filep családból származott és Magyarországból költözött Erdélybe. D. F. József 1692-től a kolozsvári reform. kollégiumban tanult és 1699-ben vétetett föl a tógátus diákok közé; különösen a theologiában, bölcseletben, zsidó s görög nyelvben képezte magát; azután a máramaros-szigeti ref. gymnasiumban tanított két évig; innét előbb Franekerába, majd Utrechtbe ment és a theologiát Campegius Vitringától és Roel Hermann Sándortól, a bölcseletet Andala Ruardustól, a görög, keleti nyelveket és régészetet Rhenferdius Jakabtól hallgatta. Hazájába visszatérve, deési ref. lelkésznek hívták meg és 1712. márcz. 12. Huszti Lovász Sámuel ref. superintendensnek Erzsébet leányát vette nőűl; 1714-ben kolozsvári lelkész, 1737-ben egyházkerületi főjegyző s 1740. júl. 18. ref. püspök lett. Meghalt 1748. okt. 13. Kolozsvárt.

Munkái:

1. Idvességes halotti tanítás, melyet az Isten nagy emberének, a néhai tiszt. és tudós Szathmár-Némethi Sámuel uramnak, a kolosvári ref. kollégiumban 34 esztendők alatt való professornak... meghidegedett teste felett 1718. Boldogasszony hava 20. elmondott. Kolozsvár. (Monimentum aeternitati sacrum... cz. charta vagy oszlopirás, melyben többen irtak, u. m. Baczoni Incze Máté latin orátiót és mások latin verseket, D. Józseftől is van egy 25 soros hexameter.)

2. Az isteni félelemben jól elvégzett életet követő nyugodalom, melyről br. Kemény Simon temetésekor beszéllett. U. ott, 1724.

3. Isten keze, melynek mind bölcsesége mind szentsége világosan kiadta magát b. Kemény Simon és Vaji Anna hitvesek nyavalyái között, leginkább pedig akkor, mikor János nevű fiokat a halál tőlük elragadta. U. ott, 1724.

4. Olthatatlanúl tündöklő szövétnek, melyet mélt. gróf Teleki Pál halála alkalmatosságával gerjesztett szomorú özvegye gróf Vay Kata... U. ott, 1732. (Többekkel együtt. Romlandó sár-ház... főczímmel.)

5. A jó léleknek Istenével való társalkodásából származott boldog nyugodalma felől tett tanítása Toroczkay Ágnes Bánffy György házastársának holt teste felett. 1733. máj. 31. U. ott, 1733.

6. Serkentő óra. Melyel e nehéz időkben lelki vigyázásra idvességünk drága köntössének megoltalmazására serkengettetünk... Vesselényi István úr... meghidegedett tetemei felett a koporsótételkor maga kolosvári palotáján tett rövid tanításból D. J. által. U. ott, 1734.

7. A jól harczoló lelki vitéznek Istene s igaz vallása mellett való állhatatos vitézkedéséért J. Krisztusától adatott fejér könyvecske és uj név. 1733. szent Jakab hava 5. U. ott, 1734. (Dávidnak Jonathanon való siralma főczímmel Vitéz György felett mondott prédikáczió, többekkel együtt.)

8. Halálunk órájára és az örök életről kegyességgel való gondolkodásra hivogató és serkengető halotti prédikáczio gróf Bánffy György felett. U. ott, 1735.

9. Sirhalom, melyet emelt a kendi kónyai mélt. udvarból kialudt ama drága szövétneknek néhai mélt. l. b. hadadi Vesselényi Susanna ifju úr asszonynak mélt. gróf Teleki Ádám élete párjának szomorú temetésekor mondott sz. elmélkedésében 13. dec. 1739. U. ott.

10. Testi embereknek kényes csemegéjekről a tánczról való szent elmélkedés. Rövid prédikáczióban kiadta egy farsangi alkalmatossággal. U. ott, 1739.

11. Az igaz reformata vallásnak az apostoli sz. vallással megegyező régisége. U. ott. 1740.

12. Az igaz Istennek esmeretin kivül való minden pogányoknak és sidoknak és sok tévelygő keresztényeknek az Isten... ama nevezetes szombatján lejendő megtéréseknek... megmutogatása. U. ott, 1740.

13. Egyenes isteni félelemnek jutalma, melyről czegei Vass Dániel tetemei fölött tanítást tett. U. ott, 1741.

14. Istenhez igazán megtért lélek. U. ott, 1740. (Gróf Gyulai Ferencz generalis felett mondott prédikáczió 1743-ban; többekkel együtt.)

15. Isten keze, melynek szentsége ujólag kimutatá magát... mélt. gróf Teleki Pál urfinak... szomorú halálában... 1743. szent András hava 24. U. ott, 1746.

16. Gróf Székely Zsuzsánna felett elmondott tanítása. U. ott, 1746.

17. Drága kertekből kivágatott szép liliomokon siránkozó édes atya s édes anya,... U. ott, 1746. (Gróf Székely Zsuzsánna k. a. felett 1744-ben mondott halotti prédikáczió.)

Nevét Deáki Józsefnek és Deáki F. Józsefnek irta.

Halála után is élő József. Kolozsvár, 1752. (Halotti prédikácziók D. F. J. felett Soós Ferencz, Verestói György, Zágoni A. György és Huszti Györgytől.)

Bod, Smirnai szent Polikárpus, 181. l.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 233. l.

Catalogus Bibliothecae Joann. Card. Simor 296.

Petrik Bibliogr. és Gyalui Farkas szives közlése.