Kezdőlap

Deáky Zsigmond,

bölcselet és theologiai doktor, caesaropoli felszentelt püspök és győri kanonok, a pápa házi főpapja, kir. tanácsos, a m. tud. akadémia tiszt. tagja; szül. 1795. máj. 14. Himodon Sopronmegyében, hol atyja D. József uradalmi tiszt volt. Szülei Győrbe költözvén át, ott kezdte meg és folytatta alsóbb és felsőbb tanulmányait; 1811-ben lépett a győri egyházmegyei növendékpapok közé; 1816-ban a theologiai tanfolyamot befejezte s mint egyházi szertartó, az akkori szombathelyi püspök, Somogyi Lipót udvarában nyert alkalmazást. 1817-ben áldozópappá szentelték. Ezután egyházmegyéjébe tért vissza s két évig segédlelkész volt. 1819-ben Esterházy Miklós gróf bízta meg fiának nevelésével; a családdal két izben utazta be Svájczot és több évet töltött Olaszországban. Rómában a Sapientia Romana-ról nevezett egyetemben vitatkozott és bölcseleti s theologiai doktottá avattatott. 1827-ben bevégezte az ifjú grófok nevelését, mire Bourbon Károly luccai herczeg és spanyol infans meghívta egyetlen fia, Ferdinánd mellé nevelőnek; mint ilyen 1841-ig működött. Időközben a m. tud. akadémia 1832. szept. 1. levelező (1858. decz. 15. tiszteleti) tagjává választotta; ugyanakkor a pesti egyetem theologiai karának is tagja lett. 1835-ben XVI. Gergely pápa udvari főpapnak, 1836-ban V. Ferdinánd király czímzetes apátnak nevezte ki. 1841-ben caesaropoli püspök lett és visszatért hazájába, hol mint a győri tankerület főigazgatója 1849-ig működött és egyszersmind a győri székesegyház nagyprépostja s kanonokja volt. Meghalt 1872. decz. 29. Győrött. 3000 kötetből álló könyvtárát a győri püspöki seminariumnak hagyta.

Mint növendékpap költeményeket irt az Erdélyi Múzeumba s 1837-ben a Koszorúba. Miért tanult a luccai örökös herczeg magyarúl cz. értekezése a Tud. Gyűjteményben (1830. III.), székfoglaló beszéde a m. tud. akadémia Értesítőjében (I. 1860.) jelent meg.

Munkái:

1. Elegia egy falusi temetőn, Gray Tamás után. Róma, 1827.

2. Grammatica ungherese a uso degľitaliani. U. ott, 1827.

3. Oratio, quam in solennibus exequiis cels. ac rev. dni principis Josephi Kopácsy,... archiepiscopi... die 15. oct. 1847. Strigonii dixit. Strigonii.

Ezeken kívül 1842-ben megjelent Győrött egy latin beszéde, melyet beigtatása alkalmával mondott a tanuló ifjusághoz, 1844-ben pedig egy magyar beszéde, melyet Váczy István elemi tanítónak aranyéremmel való feldiszítése ünnepén tartott; czimük leirását azonban nem találtam meg.

Kőnyomatú arczképe a Vereby, Honpolgárok Könyvében jelent meg.

Tudom. Gyűjtemény 1828. V. 123.

M. tud. társ. Névkönyve 1839. 128.

Thewrek József, Magyarok Születésnapjai 50.

M. t. Akadémia Almanachja 1861. 95.

Danielih, Magyar Irók II. 55. l.

Kath. Néplap 1865. 34. sz. arczk.

Vereby, Honpolgárok Könyve IV. 1869. arczk.

Moenich és Vutkovich, M. Irók Névtára.

Uj M. Sion 1873. 76. l.

M. Könyv-Szemle 1888. 27. l.

Petrik Bibl. és gyászjelentés.