Kezdőlap

Debreczeni János

evang. ref. lelkész; 1657. jan. 22-től Franekerában és 1658-ban Utrechtben tanult; 1660-ban Debreczenben lett tanár, 1663. iskolaigazgató s 1665. Rácz-Böszörményben pap.

Munkái:

1. Disputatio scholastica de scientia media, quam sub praesidio Cl. D. Andreae Tarpai, in incl. varadiensium schola rectoris ventilandam proponit Joannes Debreczeni, cont. s. sch. illustr. varad. ad diem 30. Nov. Varadíni, 1656. (Ha nem csalódom, ezen disputatio is, melyet mint contra scriba tartott, neki tulajdonítandó.)

2. Exercitationum Scholasticarum Trias, de Scientia Dei... Accessit etiam selectorum Novi Testamenti locorum, a cavillis hostium Fidei Vindicatio. Franekerae, 1658.

3. Conciliatorium Biblicum, azaz Az egész Szent irásban, ugy mint Oh és Uj Testamentomban egy mással ellenkezni láttató hellyeknek öszve való békéltetések, avagy megh egyeztetések,... Utrajectumban, 1658. (Thaddaeus János latin munkájának ford.)

4. Szivnek megkeményedése. Debreczen, 1662.

5. Idvességnek Vta. Avagy Edgyügyü rövid Tanitás... U. ott, 1663.

6. Aczel Tükör. Az az Oly rövid Tanitas, melly meg-tanít arra: kicsodak erdemesek a Sz. Ministeriumra, s kik nem... U. ott, 1666.

Czvittinger. Specimen 120.

Bod, M. Athenas 62.

Horányi, Memoria I.

Katona, Historia Critica XXXIII. 906. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. II.

Uj M. Athenás, 596.

Történelmi Tár 1886. 793. l. és Bakóczy János hajdúböszörményi ref. lelkész szives közlése.