Kezdőlap

Debreczeni S. János,

a váradi káptalan requisitora, 1589-ben Vittenbergában tanult, midőn Szamosközi R. Sándor tanulótársához latin búcsúverset irt, mely u. ott kiadatott. (Megvan a marosvásárhelyi ev. ref. könyvtárban.)

Munkái:

1. Militaris Congratulatio Comitatus Bihariensis ad ill. Principem et dnum Steph. Botskai de Kis Maria... Debrecini, 1605.

2. Conspiratio Kendiana contra serenissim... Transilvaniae Principem... 1610. 4-rét. (Kemény József gróf, a mint följegyezte, látta egy csonka példányát Saxenstein szebeni főadószedőnél.)

3. Christianus Suspirans, Az az, Mind az Eletben, s mind az Halalban, fohaszkodasokkal meg rakodot Nevel es valosaggal való igaz Keresztyen. Debreczen, 1615. (Chasman Otto latin munkájának fordítása Debreczeni János deák által.) Ha nem csalódom, ezen utóbbi munka, valamint a Toldy által említett két alkalmi költemény: Várad pusztulásakor (1598.) és Bocskay Istvánhoz (1605.), egy ugyanazon szerzőnek tulajdonítandó.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 183. 204. l.

Irodalomtört. Közlemények 1891. és Gyalui Farkas szives közlése.