Kezdőlap

Debreczeni Taraczk János,

ev. ref. lelkész, debreczeni származású; 1588. máj. 14-től Vittenbergában és 1592. nov. 2-től Heidelbergában tanult; ekkor Debreczenben lett rektor; 1594 tavaszán Szatmárra ment papnak, hol később esperessé választották. 1604. február 22. podagra miatt nem jelent meg a csengeri zsinaton. 1605. febr. 14. már nem volt az élők közt; meghalt Szatmart.

Latin gyászverset irt Félegyházi Tamás debreczeni pap halála (1586. jan. 16.) alkalmával, mely Vittenbergában, többekével együtt kinyomatott. (Meg van a marosvásárhelyi ev. ref. kollegium könyvtárában.)

Weszprémi, Succincta Medic. Biogr. I. 192. II. 85. IV. 465.

Sárospataki Füzetek 1860. 207.

Kiss Kálmán, Szathmár egyházmegye tört.

Czelder Figyelője 1883. 93. l.

Debreczeni Prot. Lap 1883. 21. l.

Irodalomtört. Közlemények 1891. 256. l. és Bakóczi János szives közlése.