Kezdőlap

Dedek Crescens Lajos,

esztergomegyházm. áldozó pap, egyetemi könyvtártiszt, D. C. Ignácz nyitramegyei főejgyző s krencsi Krencsey Etelka fia, szül. 1862. jún. 19. Nyitrán; a gymnasiumot szülővárosában járta s 1877-ben papnövendék lett az esztergomi főmegyében. Egyházi előljárósága a pozsonyi Emericanumba küldte; ott és az esztergomi papnevelőben végezte gymnasiumi tanulmányait; azután a budapesti papnevelőben tanult, hol a magyar egyházi irodalmi iskolának tagja, utóbb elnöke lett; 1885. aug. 7. misés pappá szenteltetett föl; 1886. aug. 17. fővárosi káplánnak, 1887. aug. 19. a szent István műintézet és könyvnyomda igazgatójának, 1891. máj. 19. egyetemi könyvtártisztnek nevezték ki Budapesten.

Czikkei vannak a M. Államban (1884-85. Tarabóczi, Borcsányi névvel és # jegygyel.), M. Sionban (1887.).

Munkái:

1. A magyarországi főpapnevezések történelmének vázlata. Bpest, 1885. (Fraknói-díjat nyerte. Ism. Századok 1886. Városy. Archiv. f. d. kath. Kirchen-Recht 1887.)

2. A karthausiak Magyarországban. U. ott, 1889. (Előszóval ellátta Fraknói Vilmos; Telegdy László és Nagy Lázár rajzaival. 1888-ban a m. tud. akadémia által az Oltványi-jutalommal kitüntetve. Ism. Századok. 1890. Pór Antal.)

3. Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae universitatis Budapestiensis II. (Névtelenűl. Sajtó alatt.) Szerkeszti az Egyházi Közlöny cz. egyházpolitikai hetilapot 1889 óta Budapesten.

Kéziratban: I. Miklós pápa élete és kora. (1884-ben az egyetemi Fogarassy-Pasquich díjat nyerte.) 1891-ben a m. tudom. akadémia által a magyarországi prédikátorrend (Dominikánusok) történetének megirásával bizatott meg.

Önéletrajzi adatok.