Kezdőlap

De Gerando Antonina,

a kolozsvári felsőbb leányiskola igazgatója, előbbinek és De Gerando Ágost leánya, szül. 1845. febr. 13. Párisban; 1849 végeig volt Magyarországon; azután anyjával Párisba költözött, hol tanulmányait fivérével együtt Irányi Dániel és franczia tanárok vezetése alatt végezte. 1861-ben letette a tanítónői vizsgát; azonnal 6 kis fiúból álló tanfolyamot nyitott, kiket egy év alatt a gymnasium második osztályára készített; nemeskéri Kis Miklós ezredes két kis fiát is tanította. 1863-ban tette le a második fokú vizsgát és egy évre reá a tanárnői vizsgát mindig a párisi városházán. 1865. és 1867-ben rövid időre ellátogatott Magyarországra, de csak 1872-ben telepedett le végképen a hazában és a nőegylet intézetében, valamint a kézimunka ipariskolában tanított és magán oktatást is adott. 1876-ban Budapesten nyitott magán cursusokat, milyenek külföldön is vannak, a műveltebb családok leányai számára. 1880-ban Kolozsvárra hívták meg igazgatónénak a keletkező felsőbb leányiskolához. 1891-ben egy évi szabadságidőt nyert a kolozsvári iskolaszéktől, hogy beteg anyját ápolhassa.

Sok czikket irt a nevelési szaklapokba s a kolozsvári s a fővárosi lapokba; a Nőnevelésnek rendes munkatársa és némelykor a párisi Revue Pédagogique-be is ir.

Munkái:

1. Fracasse kapitány. Theophile Gautier után ford. Bpest, 1873.

2. Okadatolt eredeti magyar számtan. Algymnasiumok, képezdék, ipariskolák és magánhasználatra. U. ott, 1875.

3. Hogyan neveljük gyermekeinket?

4. Egy együgyű ember története. Woel Eugenia után ford. U. ott, 1878. (Olcsó Könyvtár 48.)

6. Le fils de ľhomme au coeur de pierre. Jókai, A kőszivű ember fiai cz. regénye franczia fordításban. Páris, 1880.

7. A munka történetének rövid vázlata. Bpest, (1880.)

8. Nőtan, vagy az asszonyi hivatás tudománya. Kolozsvár, 1880.

9. Neveléstan. U. ott, 1881.

10. Háztartástan. U. ott, 1883.

11. Hol a boldogság? Vigaszszó szenvedők s szerencsétlenek számára. Bpest, 1884.

12. Zene-elmélet és ének-iskola. Chevet-tanmód szerint. U. ott, 1885.

13. Franczia felsőbb leányiskolákról. U. ott, 1885.

14. A franczia forradalom története. Michelet Gyula után francziából ford. Kolozsvár, 1885-91. 12 kötetben.

15. A hóember. George Sand után az ifjuság számára francziából átdolgozta. Bpest, 1887.

16. A kis Rózsa. Hetzel után ford.

17. Az emberiség jóltevői. Valódi nagy emberek jellemrajzai. Bpest, 1887.

18. Pali gyermeksége és ifjusága. U. ott, 1889. (12-15 éves gyermekek számára.)

19. Ifjusági szinművek. Bpest, 1891.

20. Francia olvasókönyv felsőbb leányiskolák számára (Lectures francaises.) Pozsony, 1891.

21. Női élet. Kolozsvár, 1892.

22. Gróf Teleki Blanka élete. Bpest, 1892. (Ism. P. Hirlap 127. sz.)

Petrik Könyvészete.

Lorencz, Catalogue, Paris, 1887. X. 24.

M. Könyvészet 1880-82. 1885-87. 1891.

Kiszlingstein, M. Könyvészet. II.

Faylné-Hentaller Mariska, A Magyar Irónőkről. Bpest, 1889. és önéletrajzi adatok.