Kezdőlap

Dékány Mihály,

miniszteri osztálytanácsos, D. István ügyvéd és B. Kiss Erzsébet fia, szül. 1848. febr. 4. Kecskeméten Pestmegyében; középiskoláit a kecskeméti és pesti ev. ref. gymnasiumban 1866-ban, a jogot ugyanott az egyetemen 1870-ben végezte; ugyanazon évben letette a birói vizsgát. Hivatalos szolgálatát 1866-ban az országos építészeti igazgatóságnál kezdette, melynek megszüntével a közmunka és közlekedési miniszteriumba lépett át, honnan 1889-ben midőn a vizi ügyek a földmivelési miniszteriumhoz osztattak, ide helyeztetett át. 1889 óta osztálytanácsos és a tiszaszabályozási ügyosztályt vezeti. Ezenfelül a szolnok-csongrádi jobb parti tiszai társulatnak és a Gerje-Perje vizszabályozási társulatnak kormánybiztosa. több alkalommal egyes ügyek elintézése végett mint teljhatalmú miniszteri biztos is működött. Tagja a tiszavölgyi központi bizottságnak, valamint a szegedi s tiszai kölcsönt kiosztó bizottságnak.

Szakczikkeket irt a Hon, Reform, Ellenőr, Nemzet és Fővárosi Lapok (1888.) cz. napilapokba, továbbá a Budapesti Szemle (1878.) és Nemzetgazdasági Szemle folyóiratokba, mely utóbbinak (György Endre szerkesztése alatt) több évig segédszerkesztője is volt; végül irt a Tisza-szabályozásról a Rudolf trónörökös könyvébe (Magyar Monarchia Irásban és Képben.)

Munkái:

1. A magyarországi ármentesítő társulatok. Bpest, 1878. (Megjelent francziául is. U. ott, 1878.)

2. Vizügyeink, különösen a tiszaszabályozás és ármentesítés fejlődéséről. U. ott, 1879.

3. Vizszabályozási ügyek. U. ott, 1885.

4. A Tisza szabályozása. U. ott, 1888.

Szerkesztette a közmunka és közlekedési miniszterium megbizásából: A hazai közmunka és közlekedési ügyek története és fejlődése. Bpest, 1885. cz. munkát, melynek a vizügyekre vonatkozó részét maga irta. (Ism. Nemzetg. Szemle.)

Álneve Anonymus az Ellenőrben.

M. Könyvészet 1886. és önéletrajzi adatok.