Kezdőlap

Demeter Károly,

bölcseleti doktor, ev. ref. kollegiumi tanár, szül. 1852-ben Kolozsvárt és a középiskolai tanfolyamot is ott végezte a ref. kollegiumban 1870-ben; ezután 1875-ig a bécsi egyetemen hallgatott természetrajzot, vegytant, boncz-, élet- és szövettant és a többi orvosi tudományokat; 1873-tól 1875-ig ugyanott a vegytani tanszék mellett mint demonstrator működött. 1877. ápr. 7. a marosvásárhelyi ev. ref. előljáróság meghivta a vegytani s természetrajzi tárgyak tanítására, hol az 1877-78. iskolai év elején megkezdte előadásait. 1878. jún. 19. megválasztották rendes tanárnak; ugyanazon év szept. 14-től 1880. szeptemberig az előljárósági gyűlések jegyzője volt; 1880-81-ben a szabadsággal a kolozsvári egyetemen a természetrajzi előadásokat hallgatta s e tárgyban tudományos búvárlatokat tett; 1881. jún. bölcseleti doktori oklevelet nyert. Meghalt 1890. márcz. 12. Marosvásárhelyt.

Czikkei és értekezései megjelentek a Keletben (1871. Bécsi levelek), Marosvásárhelyi ev. ref. kollegium Értesítőjében (1879. Miben áll a vegytannak, mint természettudománynak feladata. Székfoglalója), M. Növénytani Lapokban (1881. Rosanoff-féle kristálycsoportok, 1885. Könyvismertetés, 1886. A magyar birodalom mohflórája), Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Term. Értesítőjében (1884-85. Bryologiai jegyzetek Erdélyből és könyvismertetés, 1886. Pussinia Helianthi Schwein.), Hedwigiában (Lipcse, 1884. Entodon Transylvanius spec. nov.), Természettudományi Közlönyben (1884-87. 1890. Az erdélyi mohokról, Az épületfagombáról? Egyetértés (1888. 143. sz. Egy múlt századbeli természettudós hazánkfia, Hedwig János sat.)

Munkája: Az urticaceák szövettanához. Tanulmány. Kolozsvár, 1881. (Bölcseletdoktori értekezés.)

Kézirata: Adatok a Székelyföld mohflórájához a m. tud. akadémiához adatott be.

Koncz József, A Marosvásárhelyi ev. ref. kollegium Ismertetése 485. l.

Marosvidék 1890. 31. sz. és gyászjelentés.