Kezdőlap

Demeter Márton,

gyulafehérvári nagyprépost, ki tudományáért nagy tiszteletben állt és Kolosvári Pált a Socinus hitéről a katholikusra téríté; korábban Mikes Mihálynak udvari papja s moldva-oláhországi vándorlásaiban hű követője volt. A Rákóczy-forradalomról, ennek marosvásárhelyi beiktatásáról, melyen mint szemtanú jelen volt, a katholikus vallás ügyeiről s Mikessel tett utazásairól naplót vezetett. (E napló Szereday birtokában volt.)

Munkája: A szent háromságnak, azaz az atyának, és fiúnak, és szent léleknek, három valóságos isteni személyeknek egy igaz, örök és egyenlő istenségekről való... egyedül üdvességes hiti, vallása, és tudománya... Kolozsvár, 1732. (Pennalota jezsuita nyomán; a katholikus vallás értelmében; a mű még viszhangja a háromságtagadók elleni polemiáknak.) Levele gr. Kornis Antal kamarás hunyadmegyei főispánhoz Gyulafehérvárról 1736. jún. 23. a Tört. Lapokban (II. 1875. 15. sz.)

Szereday, Notitia Capituli Albensis 236. l.

Horányi, Memoria I. 491.

Benkő, Transsilvania II. 446.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 856.

Budapesti Szemle VI., 8. VII. 250. 1859. (Szilágyi S.)

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk Tört. 1711-1772. Bpest, 1876. 54. 112. l.

Petrik Bibliographiája.

Másznyik, Evang. Dogmata 53. l.