Kezdőlap

Demkó Kálmán,

főreáliskolai igazgató, szül. 1852. okt. 3. Görömbölyön Borsodmegyében, hol atyja gör. kath. lelkész volt. Iskoláit Gyöngyösön a minoritáknál kezdte, majd Eperjesen és Ungváron folytatta, mire Sárospatakon 1873. jún. 17. vizsgát tett. 1873-1877-ben a budapesti egyetemen bölcseleti, történelmi, nyelvészeti s földrajzi tanulmányokkal foglalkozott. 1877. máj. 8. tanári vizsgát tett és 1882. jún. 10. bölcseleti doktorrá avatták. 1877. febr. 25. a trsztenai algymnasiumhoz helyettes tanárnak, 1878. aug. 6. a lőcsei főreáliskolához rendes tanárnak neveztetett ki. 1889. decz. 20. ezen tanintézet helyettes, 1891. ápr. 20. rendes igazgatója lett. 1886 óta a műemlékek országos bizottságának kültagja. Lőcsén a városi levéltárnak 1329-től 1780-ig terjedő régi részét (28251 darabot), a történelmi kutatás czéljaira szakszerűen rendezte s lajstromozta; tanulmányozta a gazdag anyagot és hasonló czélból felkereste a felső vidék német eredetű városainak levéltárait Soprontól Nagy-Bányáig. 1883-ban megalapította a Szepesmegyei történelmi társulatot, melynek azóta titkára.

Történelmi s paedagogiai czikkei a következő lapokban, folyóiratokban és évkönyvekben jelentek meg, Századok (1879. Párhuzam két régi árszabály közt, 1880. A lőcsei levéltár legrégibb irományai 1600-ig, Egy rendőri szabályzat a XVII. század végéről, 1881. Adatok az 1619-1620. pozsonyi országgyűlés történetéhez, 1882. Hain Gáspár és krónikája, 1883. Lőcse város levéltárának Lengyelországra vonatkozó irományai a XVI. századból, Lőcse a Bocskay-féle felkelésben, 1884. Lőcse levéltárának regestruma, 1885. Az 1637-1638. pozsonyi országgyűlés történetéhez, 1886. könyvismertetés, 1887. Egyházi s világi hatóság a felvidéki városokban a XV. és XVI. században, 1889. könyvismertetés); a lőcsei áll. főreáliskola Értesítője (1881. Tisztujitás Lőcsén a XVI., XVII. századokban és vonások a városi hatóság hajdani életéből); a szepesmegyei tört. társulat Évkönyve (1885. Repertóriuma a Szepesség történétre szétszórtan megjelent dolgozatoknak); Történelmi Tár (1886-89. Kassa 1404. hatósági szabályzata, Limitatiók, Adatok Bocskay István felkelésének történetéhez); Országos középisk. tanáregylet Közlönye (1889. Tanári segélyszövetkezet); Egyet. Közokt. Szemle (1890-91. Az egységes középiskoláról), a Zipser Bote és Szepesi Lapokban a szepesmegyei történelmi társulat érdekében irt czikkek és több társadalmi s közművelődési czikk.

Munkái:

1. Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI. XVII. században. Lőcse, 1882. (Ism. Századok.)

2. Lőcsének erődítése és védelmi rendszere. U. ott. 1884. (Különnyomat a lőcsei főreáliskola Értesítőjéből.)

3. A magyar-cseh confoeredatio és a beszterczebányai országgyűlés 1620-ban. Bpest, 1886. (Különny. a Századokból.)

4. Szepesvármegye városi levéltárai. Lőcse, 1889. (Különnyomat a szepesmegyei tört. társ. Évkönyvéből.)

5. A felső-magyarországi városok életéről a XVI-XVII. századokban. Bpest, 1890.

6. A szepesi jog (Zipser Willkühr) keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajogokhoz. U. ott, 1891. (Értek. a tört. tud. kör. XV. 3. sz.)

7. A szepes-szombati krónika. Lőcse, 1891. (Különny. a szepesm. tört. társ. Évkönyévből.)

8. A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végeig. (A m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése áll. közp. választmányának megbizásából a Poor Imre-féle 100 aranyos pályázatra irt műve. Kiadás alatt.)

Szerkeszti a szepesmegyei történelmi társulat Évkönyvét 1885 óta Lőcsén; eddig hét kötete jelent meg.

M. Könyvészet 1886. 1890.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886-1888. 1890.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletrajzi adotok.