Kezdőlap

Dengelegi Péter,

ev. ref. lelkész, nemes családból származott és 1598-ban szül. Kolozsvárt, hol tanulását kezdte; Debreczenben járt a felsőbb osztályokban, midőn 1617. jan. 9. irta alá az iskolai törvényeket (subscribált). Az egyházi pályára adván magát, Németországba ment és 1623-ban Odera-Frankfurtban járt az egyetemen. Innét hazájába visszatérvén, nagy-enyedi prédikátorrá választották és 1635-ben esperes lett. Meghalt 1647-ben.

Munkája: Roevid Anatomia, mellyel a Nagy Szombati Kaldi György Papnak a Szent Biblia felöl valo Oktato intese, mellyet az ö tölle Magyar nyelvre fordittatott Bibliajanak sarkához biggyesztet, minden reszeiben megh visgaltatik, es egyczersmind Karolyi Gaspar es Szenczi Molnar Albert az ő hasznos munkajokkal edgyüt patvaros nyelvenek ostorozasa alol fel szabadíttatnak az nagy Istennek segedelmeböl... Gyulafehérvár, 1630. (Ajánlva van Igaz Gáspárnak Colosvárat, Hushagyo kedden, 1628. esztendőben, midőn, mint irja, épen betöltötte a 30 évet.)

Bod, M. Athenas 64.

Horányi, Memoria I. 491.

Benkő, Transsilvania II. 385.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 239.

Katona, Historia Critica XXXI. 823.

Prot. Szemle 1889. 185.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 262. l. és Bakóczi János szives közlése.