Kezdőlap

Deutsch Henrik,

az országos rabbiképző-intézet igazgatótanára volt 22 évig. Meghalt 1889. decz. 18. Budapesten 71. évében.

Munkái:

1. Az atyák erkölcsi mondatai. Zsinagogai s iskolai használatra Pirke Abot után magyarra ford. Pozsony, 1865.

2. Izrael könyörgései. Tefilot Israel után magyarra ford. Pest, 1866. (Öt kiadása jelent meg 1882-ig.)

3. Hit- és erkölcstan és pótlékul a zsidók története a babiloni fogságtól a második templompusztulásig. A középtanodák alsóbb osztályai számára. Székesfehérvár, 1884.

4. Életforrás vagyis mózesi vallástan, tanítóképezdék és középtanodák felsőbb osztályai számára. Bpest, 1877-1879, négy füzet.

5. Kis szótár az elemi iskolában való vallásoktatás czéljából tanítandó imákhoz. Bpest, 1887.

6. Genesis vagyis Mózes első könyve, masszoretikus szöveggel. Magyarra ford. U. ott, 1887-89. Öt kötet. (Ism. M. Zsidó Szemle 1887. 1889. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1887. Nemzet 1887. 103. sz.)

Szerkesztette és kiadta az Izraelita Közlönyt 1868. decz. 18-tól 1870. decz. 23-ig, midőn a lap megszünt (magyar és német szöveggel), Az orsz. izr. tanítóképző-intézet Értesítőjét 1868-tól 1885-ig. (Ebben: A misnah methodologiája, adalék a nevelőtanítás meghodologiájához.)

Arczképe a Magyar Paedagogok és Tanférfiak Albumában. (Pozsony, 1887.)

M. Könyv-Szemle 1879. XLII. l.

Petrik Könyvészete 13. 143. l.

M. Könyvészet 1882. 1887-89.

A budapesti Orzságos Rabbiképzőintézet Értesítője. Bpest, 1888. 82. l. és gyászjelentés.