Kezdőlap

Dézsi Lajos,

a debreczeni ev. ref. kollegiumi könyvtár segédkönyvtárnoka, szül. 1868. aug. 22. Debreczenben, iskoláit ugyanott végezte; 1886-ban hittanhallgatónak iratkozott be; 1888 óta segédkönyvtárnok és 1890 óta egyszersmind segédtanár. 1892. főiskolai széniornak választatott meg.

Dolgozatai s közleményei a Debreczeni Prot. Lapban (1889. Ki fordította először az új szövetséget héber nyelvre? 1890. Pascal Gondolataiból, francziából ford., Héber nyelvtani szabályok fordítása Lugossy Józseftől, Régiségek; Bulletin... de Montpellier ismertetése; Az egyházi szónok hangjáról, Spurgeon után angolból. 1891.), Főv. Lapokban (1889. Pascal Gondolataiból), Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1890. Delitzsch Ferencz életrajza, 1891. Bod Péter Egyháztörténelme az angoloknál. Dr. Saphir Adolf életrajza), M. Könyv-Szemlében, M. Nyelvőrben, Debreczeni Ellenőrben sat. jelentek meg.

A debreczeni ev. ref. főiskola Értesítői 1878-86. és Évkönyvei 1887-92.