Kezdőlap

Dezső Lajos,

állami képzőintézeti igazgató-tanár, szül. 1847. aug. 21. Szentesen Csongrádmegyében; szülőföldén kezdett tanulmányait a sárospataki főiskolában fejezte be, hol mind a jogi, mind a hittani szakot elvégezte, mire a gymnasiumi előkészítő osztály (progymnasium) vezetése bizatott reá; alig foglalta ez állomást (az 1871-72. tanévre), főiskolai seniorrá és segédlelkészszé lőn előléptetve. 1872-ben birói államvizsgát tett s az ügyvédi oklevél elnyerése végett Budapesten ügyvédi irodában mint ügyvédjelölt gyakornokoskodott; az ügyvédi pályát azonban elhagyva, a tanári pályára lépett és az 1872-73. tanév kezdetén a szentesi gymnasium tanára lett; de már 1873. januárban mint képzőintézeti tanárjelölt, államsegélylyel Németországban és Svájczban tanulmányozta népoktatásügyet, meglátogatta a jelesebb képzőintézeteket; Kehr (Gothában), Hentschel (Weissenfelsben) és Lüben (Brémában) voltak mesterei. 1873. okt. 20. rendes tanár lett a lévai állami tanítóképzőben, 1875. márcz. a sárospataki állami tanítóképzőintézet igazgatója, hol jelenleg is működik.

Paedagogiai czikkeket és birálatokat irt a Szentesi Lapba (1873.), a Néptanítók Lapjába (1873-tól), Népnevelők Lapjába (1877-től), Pädagogische Blätterbe (1883.), Sárospataki Lapokba (1882-től); irt még a Nemzeti Nőnevelésbe (1881-83. 1886.), P. Naplóba pár czikket D. jegy alatt, Magyar Tanítóképzőbe (1892.), M. Paedagogiába (1892.), Bud. Szemlébe (1892. Comenius A. János) és dolgozott Verédy Paedagogiai Encyclopädiájába (1884.) Árvay József felett tartott emlékbeszéde a sárospataki állami tanítóképezde Értesítőjében (1879.), Árvay József és Fáy András életrajza a Paedagogiai Plutarchban (Pozsony 1887-87. II. kötet) jelentek meg.

Munkái:

1. Comenius Amos János Magyarországon. Sárospatak, 1883.

2. Számtani föladatok az elemi népiskola I. II. osztálya számára. U. ott, 1884.

3. Számtani föladatok az elemi népiskola III. IV. oszt. számára. U. ott, 1884.

4. Olvasókönyv az elemi népiskola III. IV. oszt. számára. U. ott, 1885. (Ism. Család és Iskola, Népnevelők Lapja. 2. kiadás U. ott, 1892.)

5. Olvasókönyv a népiskola II. oszt. számára. U. ott, 1891.

6. Olvasókönyv a népiskola V. VI. oszt. számára. Sárospatak, 1892.

Arczképe a M. Paedagogok és Tanférfiak Albumában (Pozsony, 1887.)

M. Könyvészet 1886.

Verédy, Paedagogiai Endyclopaedia. Bpest, 1886. 890. l.

Paedagogiai Zsebnaptár 1886-ra arczképpel és önéletrajzi adatok.