Kezdőlap

Diószegi (Kis) István,

theologia doktora, ev. ref. püspök, szül. 1635 körül Bihar-Diószegen; tanult szülőhelyén és Nagyváradon, honnan 1657-ben Berettyó-Ujfaluba ment rektornak; 1660-ban kántor lett Debreczenben és Dobozi István főbiró unokái mellett tanító. 1663-ban a város költségén külföldi akadémiákra ment, Belgiumban két évig tartózkodott, volt Angolországban is; 1665. júl. 27. Franekerában lett theologiai doktor. 1666. júl. 10-től Debreczenben iskola-rektor volt, 1668. jún. 10. papságra szenteltetett föl, mire Diószegen lelkész, 1677-ben esperes, 1689. egyházkerületi főjegyző, 1693. okt. 2. püspök lett. Meghalt 1698. jún. 22. Diószegen.

Munkái:

1. Exercitium theologicum de paschate, sub praesidio Joh. Valckenier. Franequerae, 1664.

2. Lux in tenebris, seu brevis et succincta vindicatio simul et conciliatio locorum Vet. et Novi Testamenti. Disputatio sub praesidio Nicolai Arnoldi. Brigge, 1665.

3. Lelki Fegyver, Avagy A Hétnek minden Napjaira rendeltetett Reggeli és Estvéli Könyörgések és buzgo háládások; Mellyek Elsőben Német Nyelvből Belga nyelvre fordíttattak. Viszontag az Isten Anyaszentegyházában vitézkedő hivek Kedvekért Magyar nyelven kibotsáttattak. Belgiumban (1666.)... Most pedig újabban negyedszer kinyomattak Lőcsén 1703. (Szent Dávid Soltárihoz függelékül jelent meg; három régibb kiadása ismeretlen. Ujabb kiadásai Debreczen 1723. 1732. 1744. 1845. 1751. és 1752. Kolozsvár, 1773. Pozsony, 1790. és hely, év n.

4. Kiosztatott Talentom, Az az Ollyan idvességes Magyar Predicaciok: Mellyekben Az hibás vallás megczáfoltatik, az igaz Vallás értelmessen le-iratik... Debreczen, 1679. (73 prédikáczio; az előszóban irja, hogy 900 prédikácziót irt.)

5. A Sz: Géeralis Gyülésbe lett Némelly Deliberatumok, Es azok felöl valo Tanitás... U. ott, 1682.

Nevét Dioszegi K. Istvánnak, majd meg csak Dioszegi Istvánnak irta.

Bod, Magyar Athenas 71.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. Ált. P. Pr. 86. IV. 366.

Horányi, Memoria I. 521.

Tóth Ferencz, Helv. vall. Túl a Tiszai Püspökök 147.

Molnár János, Bihar-Diószegi Egyház 196.

Szűcs, Debreczen Tört. II. 592. l.

Debreczeni Prot. Lap 1883. 194. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 507. 523. 661. l.

Petrik Bibliogr. I. 534. 640. l.

Tört. Tár 1886. 795.