Kezdőlap

Dlhányi (Delhányi) Zsigmond,

ág. ev. főgymnasiumi tanár, D. János ev. lelkész és Goldperger Mária fia, szül. 1824-ben Csőváron Pestmegyében; atyját korán elvesztvén, Brocken József domonyi ág. ev. lelkész gondjai alatt nevekedett Selmeczen és Pozsonyban; 1847-48-ban a jenai egyetemen tanult; azután a Beniczky családnál nevelő volt két évig, a balassa-gyarmati iskolában egy évig tanított, később az osgyáni gymnasiumba helyezték tanárnak; onnét Rima-Szombatba s három év mulva 1857-ben Szarvasra helyezték át, hol jelenleg is működik. Nevét 1881-ben Delhányira változtatta.

A tanoda átalakulásáról irt az osgyáni ev. gymn. Értesítőjébe (1853.).

Munkája: Olvasókönyv gymn. és reáltan. I. és II. oszt. számára. Pest, 1865. (2. bőv. kiadás 1869. 3. kiadás. U. ott, 1872. 4. átnézett kiadás. Bpest, 1878.)

Szarvasi ev. gymnasium Értesítője 1857-91.

Haan, Jena Hungarica 176.

Felsmann Névkönyve 88. l.

Uj M. Athenás

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1878.

Mokos, Magyarországi tanulók a jénai egyetemen 112. l.