Kezdőlap

Dobay Sándor,

ev. ref. lyceumi tanár, D. János ügyvéd fia, szül. 1853. nov. 10. Aradon; öt éves volt, mikor szülei M.-Szigetre költöztek; itt végezte alsó s középiskoláit és 1872-től Budapesten a műegyetemet. 1874-ben a Dúshegyi-féle reálgymnasiumban tanított mint helyettes tanár; 1876-ban megválasztották rendes tanárnak a m.-szigeti ev. ref. lyceumhoz, hol most is működik.

Már tanuló korában kezdett verselni s az iskolai önképzőkör lapjában, melynek egyik szerkesztője volt, több verse jelent meg; irt társadalmi s tanügyi czikkeket a Máramarosba, Máramarosi Tanügybe és Nevelésbe; vegyes czikkeket a Tiszába, tárczákat a Független Polgárba (1873.) Szerkesztőtárs volt 1878. júl. 15-től decz. 31-ig a m.-szigeti Nevelés cz. tanügyi lapnál.

Munkája: Politikai földrajz (azaz: földrajzi eredménytár) a gymn. III. oszt. tanulói számára. M.-Sziget,...

Szindarabjai: Poste restante (előadták M.-Szigeten, Kassán és Budán) és Buzásné familiája (előadták M.-Szigeten.)

Bökényi Dániel szives közlése.