Kezdőlap

Dobján László,

népiskolai tanító, szül. 1850. ápr. 21. Farkasfán Vasvármegyében; főgymnasiumi tanulmányait Veszprémben és Győrött, a paedagogiumot 1871-ben Budán végezte. 1879-ben a polgáriskolai tanítóságra képesítő vizsgálatot, 1880-ban pedig gyorsiró tanári vizsgát tett; több alkalommal mint gyorsiró működött közre, igy a hires lottóperben és a Rosenberg-Battyányi-féle párbaj-perben. 1873-ban a csáktornyai polgár-iskola ideiglenes igazgatásával bizatott meg; 1874-75-ben Szegeden, 1876-ban Miskolczon tanított; 1878-ban a temesvári polgári iskolához, 1879-ben az ottani népiskolához választották meg. Többek társaságában 1883-ban ő is egyik alapítója volt a temesvári magyar szingyámolító egyletnek; a magyar szinügy állandósításához a városi 8200 frt subventio mellett az egylet eddig 13,000 frttal járult; a temesvári magyar társaskörnek két év óta titkára, a tanító egyletnek hat év óta elnöke.

Munkálatai megjelentek a Pesti Naplóban (a 70-es években), Honban, M. Nyelvőrben, Népnevelők Lapjában (1872-79.), Délvidéki Tanügyben, Paedagogiai Szemlében sat.; legtöbbet dolgozott a Délmagyarországi Közlönyvbe (különösen Áldor Imre szerkesztése alatt körülbelül 50 vezérczikket irt e lapba); a Maros cz. lapba irt a Dessewffy Sándor őseiről (1890. 84 sz.); többi czikkeinek tárgya: a temesvári magyar szinház állandósítása, a temesvári iskolák magyarosodásának föltételei, a magyar nyelv tanítása idegen ajkú vidékeken, a népiskolai egészségtan ügye, a szeretetházak, a szellemi tulajdonjog megvédése sat. Nemzeti kulturánk érdekében beszédeket mondott Pancsován, Verseczen, Temesvárt és Karánsebesen és két emlékbeszédet Trefort és Gönczy felett, melyek mind megjelentek a helyi lapokban.

Munkái:

1. A méterrendszer története. Miskolcz, 1876.

2. Temes vármegye földrajza a miniszteri tanterv szerint. A temesvári és temesmegyei népiskolák III. osztálya számára. Bpest, 1891.

Kéziratban: Magyar olvasó- és nyelvkönyv és A temesvári és temesmegyei népiskolák III. osztálya számára. Bpest, 1891.

Kéziratban: Magyar olvasó- és nyelvkönyv és A temesvári tanítóegylet 25 éves története.

Szerkesztette a Miskolcz cz. lapot 1876-ban.

M. könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok.