Kezdőlap

Dobó Sándor,

ev. ref. tanító, szül. 1864. ápr. 10. Hajdú-Böszörményben, régi nemes, de szegény családból; gymnasiumi tanulmányait szülővárosában befejezvén, 1879-ben a zilahi tanítóképzőbe ment, melyet 1882-ben végzett be, mire a tanítóképességi vizsgát is letette. 1882-83-ban H.-Böszörményben kisegítő tanító volt; 1883-ban Szent-Mihályra választatott meg rendes tanítónak, honnan 1887-ben H.-Böszörménybe hivták meg, hol jelenleg is működik, egyszersmind az ottani ev. ref. egyháznak és a hajdúmegyei 48-as pártnak jegyzője.

Szépirodalmi tárczákat irt a szabolcsmegyei lapokba; 1886-től a Szabolcsmegyei Közlönynek, majd a Hajdu-Böszörmény és Vidékének, 1891-ben pedig a Prot. Tanítók Lapjának lett főmunkatársa; tanügyi czikkei: A ref. tanítók országos egyesületének alakulása ügyében (Népiskolai Lap 1886.), A tanító társadalmi állása, A népnevelésügy fejlődésének akadályai (Prot. Néptanító 1887., mely lapnak főmunkatársa), A kik tanítanak (Barsvármegye czímű lapban 1888., jutalmat nyert pályamunka.)

Szerkeszti s kiadja a Prot. Tanítók Lapját 1892. ápr. 1-től fogva Hajdú-Böszörményben.

Önéletrajzi adatok.