Kezdőlap

Dobronoki György,

bölcselet és theologiai doktor, Jézus társasági tanár, szül. 1588. márcz. 2. Dobronokon Zalamegyében nemes szülőktől; 1610-ben Brünnben lépett a rendbe. A bölcseletet és hittudományokat néhány évig tanította; ezután rectora volt 1627-29-ben a zágrábi, 1630-36-ban a nagyszombati rendháznak. 1637. okt. 11. Sopronba helyezték át; onnét 1639. aug. 19. a homonnai rendház főnöke lett. 1645-46-ban ismét a nagyszombati egyetem rectora volt. Magas műveltséggel élénk tetterőt párosított. Nagy és sokoldalú tevékenységet fejtett ki. A főpapok és kath. urak legnagyobb részével összeköttetésben, sokakkal baráti viszonyban állott. Kiváló mértékben birta Pázmánynak és Eszterházynak bizalmát és rokonszenvét; nem csekély befolyást tudott reájok gyakorolni. Amazt az egyetem, a nemesi convictus, a szatmári collegium alapítására, ezt nagyszombati templomuk fölépítésére főleg ő buzdította. Nagyrészt az ő fáradozásainak köszönhették a jezsuiták, hogy a túróczi prépostság a nagyszombati collegiumnak, a pisetumból 5000 forint a convictusnak adományoztatott. Az egyetemnek is ő volt szervezője és első rectora 1635-36-ban. Meghalt 1649. máj. 11. Nagyszombatban.

Kézirati munkái: Historia de ingessu S. J. in Austriam et Hungariam; Historia S. J. Hungariae et Transsylvaniae (Hevenesi gyűjteményében a budapesti egyetemi könyvtárban mindkettőt fölhasználta Socher jezsuita); Historia collegii Soproniensis; Conscriptio sacerdotiorum XXV. i. e. beneficiorum a civibus Sopron. erectorum; Elogium breue Petri Pazmani, Ephemerides seu diarii eventus collegii et academiae societatis Jesu Tyrnaviensis, inchoati anno 1636. (Keresztes István és mások által folytatva. Megvan a budapesti egyetem könyvtárában, Collect. Hevenes. Tom. XXX. Kivonatát 1637. szept. 23-ig a D. följegyzései után közölte az Archiv für Siebenb. Landeskunde. N. F. XIX. 1884. 628-636. l.)

Socher, Ant., Historia Provinciae Austriae Societ. Jesu. Viennae, 1740. I. 39. 87.

Horányi, Memoria I. 525.

Katona, Historia Academiae 27.

Pauler Tivadar, Egyetemünk Rectorai és Cancellárjai 11. 12.

Stoeger, Scriptores 63.

Fraknói, Pázmány és kora III. 156-172. l.

M. Könyv-Szemle 1881. 233. l.