Kezdőlap

Doby Antal (feöldi),

kir. sótárnok, D. József kántor-tanító s tusnádi Pálffy Julianna fia, szül. 1826. okt. 8. Vitkán Szatmármegyében; 1848-49-ben mint honvédhuszár-őrmester részt vett a szabadságharczban. Később Tisza-Ujlakon (Ugocsam.) saját költségén könyvtárt állított fel, melyet Ugocsa, Szatmár és Bereg megyék néptanítói 14 évig díjtalanúl használtak; 1869-ben a Tisza árja ezen 2600 kötetből álló könyvtárt, házával és egyéb vagyonával együtt elseperte. Jelenleg kir. sótárnok Bártfán.

Magyar főrangú s nemesi családok történetével és czimereinek leirásával foglalkozik különösen; e nemben több czikke jelent meg a Századokban (1874. Ugocsamegyei főispánok, 1875. Az Istvánffyak ősi czimere, 1876. Adalék a hazai babonák történetéhez, 1883. Nyilt kérelem Magyarország s a kapcsolt részek főuraihoz), Tört. Tárban (1878. Ugocsa vármegye alispánjai), Hazánk (VI. 1886. II. József korából, 1887.); vegyes czikkeket irt a Két Garasos Ujságba (1859. Tisza-Ujlak), Tört. Lapokba (II. III. 1875-76. Ki volt Herkó páter és oklevelek). Irt még a Mármaros és Bereg czímű lapokba, a M. Iparosok Lapjába (hol a czéhek történetét és házi szokásait irta le); Bártfa és Vidékébe (Multak emlékei czim alatt visszaemlékezéseket irt.)

Munkája: Pdmanini és aszódi báró Podmaniczky család. Bpest, 1892. (Ism. Századok, Székely Nemzet 125. sz.) Ez mutatvány szerzőnek ily czímű nagyobb kézirati munkájából: A magyarországi benszülött és beköltözött mágnás családok ismertetése, mely az A-T betűk alá tartozó 784 család történeti ismertetését foglalja magában tizenegy nagy kötetben, nemzedékrendi táblázatokkal és másfél ezeret meghaladó, nagy részt szinezett czímerrel, siremlékkel sat. Fia D. István (m. kir. postatakarékpénztári gyakornok, szül. 1871. jan. 3.) atyja munkájánál a heraldikai részben munkatársa, ifjú kora óta foglalkozik a heraldikával és a Turulban a Csáky-czímerről helyreigazító czikket közölt.

D. A. egy monographiát is dolgozott ki ugocsamegyei családok történetéről és azt bemutatta 1878-ban ezen vármegye bizottságának.

Évnegyedi Szemle 1867. I. 78. l.

Századok 1878. 586. l.

Corvina 1892. 19. sz. és önéletrajzi adatok.