Kezdőlap

Doleschall Alfred,

jogi doktor, kir. törvényszéki jegyző Budapesten, D. Sándor Eduard ág. ev. lelkész fia, szül. 1864. aug. 25. Beszterczebányán Zólyommegyében; középiskoláit szülőhelyén és Pesten járta, hol az egyetemet is végezte.

Jogtudományi czikkeket irt a Jog és Jogtudom. Közlöny cz. szakfolyóiratokba (1889-91.).

Munkái:

1. A házasságon kivül született gyermekek jogi állása. Bpest, 1891. (M. Jogászegyleti Értekezések 66. füzet.)

2. Rövid tartamú szabadságvesztés büntetések és föltételes itéletek. U. ott, 1891.

A m. jogászegyletnek 1891. decz. 5. ülésén felolvasta Az ártatlanul vizsgálati fogságba helyezettek és ártatlanul elitéltek kártalanításáról cz. értekezését.

M. Könyvészet 1891.