Kezdőlap

Dombi Lajos (ikafalvi),

ev. ref. lelkész, szül. 1853. febr. 25. Szilágy-Sámsonban, hol atyja D. Lajos ev. ref. lelkész volt; középiskoláit Zilahon végezte 1871-ben; azután a debreczeni ev. ref. főiskolában hittanhallgató volt; 1875. szept. 1. gencsi. 1876. ápr. 24. felsőbányai segédlelkész lett. 1878-ban Kolozsvárt szentelték föl és Somkerék választotta papjának, hol 20 évet töltött el; azután a kémeri s öt év mulva a nagyváradi egyház lelkésze lett; 1889 óta pedig Gyulán lelkész.

Theologus korában a hittanszaki önképzőkör Közlönyében (IV. és V. évfolyamban) jelentek meg tőle Felső-csernatoni Bod Péterről és dr. Salamon Józsefről irt czikkei; továbbá irt egyháziakat az Evangyéliomi Prot. Lapba (1875. 1877. Egyházak új módú csoportosulása és a s. lelkészek sorsa, 1878. Népiskolaügy), Erdélyi Prot. Közlönybe (1880. A káplántartásról, 1881. A papválasztás kérdéséhez, 1882. Özvegy-árvai gyámintézeteink), Protestáns Közlönybe (1883. A domestica ügyében 1888. Nehány szó a papi értekezletekről, 1889. Nyilt levél erdélyi ev. ref. lelkésztársaimhoz, 1891. Az özvegy-árvai gyámintézetekről), Debreczeni Prot. Lapba (1883. Lelkészek minősítése és az egyházak osztályozása kérdéséhez, 1884. Családkönyv ügyében, 1885. Lelkészválasztási törvényeink, Betegek látogatása, 1886. Lelkésztanítóságok érdekében, 1887. Részlet a Nagyváradi ev. ref. egyház történelme cz. műből, Az esperesi hivatal méltánylása, 1888. Az általános osztályzat kérdéséhez, A végzett hittanhallgatók tanár-képesítése, Bethlendi Endre, Oláh József, 1889. Pünköst, Karácsony, 1890. Szolgálatképtelen lelkészek, 1891. Nemzeti ünnep), Szabad Egyházba (1889. A jutalom), Prot. Egyházi s Iskolai Lapba (1889. Karácsony, 1890-91. Betegek látogatása), Közpapok Lapjába (1890. A lelkészi pálya); egyházi beszédei az Evangyéliomi Lelkészi Tárban (1880 1883-84.) és Ev. Lelk. Tár Gyászesetekre (I. II. köt.), a biharmegyei régészeti s történelmi egylet 1885/6-1887/8. Évkönyvében: A nagyváradi vár ostroma cz. történeti czikke, 1880-tól 1892-ig versei s vegyes czikkei az Ébresztőben, Szilágy-Somlyóban, Debreczenben, Biharban, Szabadságban, Nagyváradi Hirlapban, Békésmegyei Közlönyben, Békésben (1889-90.), Hunyadban és Szabad Egyházban (1892.) jelentek meg.

Munkái:

1. Halotti ima és életirat. Dr. Miskolczy Mihály emlékezete. 1886. szept. 6. Nagyvárad.

2. Egyházi beszéd. Nagyváradon, az olaszi ev. ref. templomban 1889. ápr. 21. tartotta kibucsuzása alkalmából. U. ott, 1889.

3. Templomszentelő imák és beszédek, a nagybecskereki templom megnyitása alkalmával. Bpest, 1892. (Többekkel együtt.)

Önéletrajzi adatok.