Kezdőlap

Dósa Dénes, (makfalvi),

főgymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1840-ben Illyefalván Háromszékmegyében; 1869 óta tanítja a bölcseletet és latin nyelvet a szászvárosi ev. ref. főgymnasiumban.

Czikke: A Darwinismus és az ellene emelt vádak (Prot. Tud. Szemle I. 1869.), A szászvárosi ev. ref. Kun-tanoda története (Szászvárosi helv. gymnasium Értesítője 1878.), Évzáró beszéde (U. ott, 1885.)

Munkája: Az őskereszténység történelme. Baur Ferdinánd után fordította. Bpest, 1874. (Jeskó Lajossal. Prot. Theol. Könyvtár III.)

Szerkeszti a szászvárosi főgymn. Értesítőjét.

Petrik Könyvészete.

Wutz Névkönyve.