Kezdőlap

Döme Károly,

pozsonyi kanonok, a m. tud. akadémia tiszt. tagja, szül. 1768. jan. 26. Komáromban; a gymnasiumot szülőhelyén, a bölcseletet Pozsonyban végezte, hol 1786-ban az esztergom-egyházmegyei növendékpapok közé lépett; ott hallgatta a theologiát, azután miséspappá szentelték föl és csakhamar Szabó András szombathelyi püspök szertartójává lett. 1793-ban a pozsonyi papnevelőintézet jószággondnoka mellé került segédnek, 1794-ben tanulmányfelügyelői tiszttel bizták meg. 1800-ban Izsára (Komáromm.) ment plébánosnak, hol a közeli Virthen Baróti Szabó Dáviddal és ennek Maecenásával, Pyber Benedekkel baráti viszonyban élt; 1816-ban alesperes lett és Rudnayval Erdélybe ment, hol előbb gyulafehérvári tiszt. kanonok, majd a püspöknél segédkanonok volt. 1817-ben visszatért Pozsonyba s itt 1818-ban olvasó kanonok, végre a szent Imre nevelőintézetnek igazgatója lett. 1831. febr. 15. a m. tud. akadémia fölvette tiszt. tagjai sorába; D. az akadémia pénztárát 1832-ben 380 frttal növelte. Meghalt 1845. máj. 22. Pozsonyban.

Mint pozsonyi növendékpap az ottani királyi várban társaival alakított kis irodalmi körnek szerény tagja volt; itt találkozott 1784-ben Kazinczyval, ki őt megszerette s mindvégig baráti vonzalommal viseltetett hozzá; az ő buzdítására lépett föl D. a M. Musában (1787.) Komárom vára romlásáról irt elegiájával; azután Ovidius keserveiből fordított munkájával a M. Muzeumban (1788.), Tibullus fordításával és eredeti költeményeivel az Orpheusban (1790.). Olaszúl is megtanult és kedvencz költőjének Metastasionak munkáit fordította, melyeket külön kiadott. Alig megy 20-25-re költeményeinek száma, melyek a folyóiratokban, igy a Heliconi Virágokban (1791. Mede Pál névvel is) és az Erdélyi Muzeumban (1814-18.) megjelentek. Egyházi beszédei a Magyar egyházi beszédek Gyűjteményében (Pest, 1832-33. és Uj folyam 1840-45.) vannak.

Munkái:

1. Kesergő versek, melyeket ft. Vizer Ádám urnak, pécsi czímzetes kanonoknak, midőn a sokáig érdemesen viselt tanítói terhet vállairól letenné, béajánlott... 1788. Pozsony.

2. Jajgató alagya, mellyel megváltását... Szabó András úrnak, midőn... püspöki névre magasztaltatván megszünt a pozsonyi papnevelő háznak igazgatásától, fájlalta kis pap társaival együtt... 1788. U. ott.

3. Könyvező musa, mely nagy érdemű Ostermajer Ferencz urtól, a pozsonyi nevendék papságnak egyik igazgatójától, midőn beteges állapotja miatt tiszteletéről lemondana, búcsuzott. U. ott, 1789.

4. Pásztori dal három izben. U. ott, 1791.

5. A világ nagyjai! féljetek, ford. németből egy barátját féltő igaz magyar. Nagyszombat, 1792.

6. A katholika hittudomány. Pörben forgó czikkelyeinek előadása. Bossuet Jakab után ford. nehány jegyzésekkel. U. ott, 1793.

7. Metastasiusnak egynehány játék darabjai. Ford. Komárom, 1802. (Abel halála, A megismért egyptusi József, Joas Juda királya, Scipio álma, A lakatlan sziget, Themistokles, dr. ez először adatott a pesti magyar szinházban 1810. máj. 17., azután 1813-14-ben és ugyanezen években székesfehérvárott; Toldalék: kisebb költemények. Elől Baróti Szabó Dávid költeménye Döme Károlyhoz.)

8. Beszéd, melyet szent István napjára s az ennek dicsőséges jobb kezéhez megujult jeles ünneplés alkalmatosságára készített és a budai főtemplomban elmondott. Buda, 1810.

9. Michael Denis, Elegia threnodica in laudem societatis Jesu. Hungarice reddita. Posonii, 1812. (Pozsony, 1815. Esztergom, 1823.)

10. A keresztény katholika tudomány igazsága azon czikkelyekben előadva, melyekért attól a protestánsok és reformátusok elszakadtak. Németből Freindaller Ferencz után. Nagyszombat, 1814.

11. Ismét egy két játék Metastasiusból. Pozsony, 1815. (Akhilles Scirusban, Klelia győzedelme, Niktéti, Atilius Regulus, Zenóbia, Az olimpiai bajban a hív barát; Toldalék: Ovidius keserveiből az I. könyv, Denis Mihály, M. vilt József püspök urhoz, Szabó Dávid urhoz, Horaz II. könyvéből, Virág Benedek úrhoz.)

12. Bonaparte Napoleon megbukása, vagy sierverse a jacobinismusra. Kuik Ignácz után magyarázta...... U. ott, 1826. (Költemény.)

13. Nehány kivonatok G. R. L. munkáiból. U. ott, 1838.

Levelei: Kazinczyhoz, Nagyszombat, 1794. ápr. 30. (Kazinczy F. Levelezése II. 353. l.), Kresznericshez, Izsa, 1808. jan. 7. Baróti Szabó Dávidhoz, Izsa 1809. ápr. 9. 1816. decz. 27., Kazinczyhoz, Kolozsvár, 1816. decz. 16. (Uj M. Muzeum 1857.)

Arczképe: báró Lütgendorf Ferdinándtól 1827. rézmetszet (Ponori Thewrewk József Erdélyi Pantheonában.)

Katona, Historia Critica XLII. 580. l.

Tud. Gyűjt. 1817. IX. 132.

Religio és Nevelés 1845. I. 43. sz. (Cherrier M.)

M. tud. társ, Évkönyve 1845. 47. 91. l.

Ujabbkori Ismeretek Tára II. 436.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 113. l.

Uj M. Múzeum 1857. I. 469. l. (D. K. és levelei.)

Toldy Ferencz, M. Költészet Története és Munkái V.

M. Sion 1869. 783.

Figyelő I. 1876. (Dengi János.) XV. 1883. XXIII. (Takáts Sándor.)

Budapesti Szemle XVI. 1878. (D. K. mint Metastasio-fordító.)

Dengi János, D. K. Irodalomtörténeti értekezés. Debreczen, 1880.

Uj M. Sion 1886. 102.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy Ferencz Levelezése I. II.

Necrol. Strigon. 131.

Kath. Szemle 1890. 692. l.