Kezdőlap

Draskovits György (trakostyáni báró)

győri püspök, D. János horvát bán és Istvánfi Éva a hires történetiró legidősb leányának fia, szül. 1599. máj. 14.; ifjú korától fogva Pázmány bibornok kegyeltjei közé tartozott, ki Gráczba a humaniorák és bölcselet tanulására, 1618. okt. 19. pedig Rómába küldötte, hol a collegium germano-hungaricum növendéke volt. 1622. szept. 3. visszatért hazájába, mire esztergomi kanonok, 1628. júl. 18. pécsi, 1630. okt. 24. váczi püspök s pozsonyi prépost, végre 1636-ban győri püspök lett. Életének végső éveiben komoly surlódásokba keveredett káptalanával, mely ellene a király és az országgyűlés előtt vádat emelt. Az 1647. CXIII. t.-cz. a vitás ügy eldöntését az esztergomi érsekre s az ország birájára bizta. Meghalt 1650. nov. 26. Bécsben. Végrendeletében, mely a primási levéltárban őriztetik, 60.000 forintot hagyományozott egyházi czélokra: a soproni jezsuita collegiumra (melyet a gymnasiummal együtt 1636-ban alapított) 10.000, a zágrábi clarissáknak 20,000 s azoknak «kiket életében netán megkárosított» 10,000 forintot rendelt.

Tudományos műveltségéről és ékesszólásáról tanúskodik az a latin beszéd, melyet Pázmány megbizásából az 1629. megyei zsinat első napján az összegyülekezett egyháziakhoz intézett.

Munkái:

1. Philosophia. Graecii, 1618.

2. Oratio ad clerum habita in Synodo Tyrnaviensi... anno 1629. (Acta et Decreta Synodi diaecesanae Strigoniensis. Posonii, 1629. cz. munkában van fölvéve.)

3. Menybe Vitetett Boldogságos Szüz Mária Congregatziójának, Melly,... 1615-dik esztendőben fundáltatott... Eredete: Regulái: Búcsúi. Hozzáadatván A Hitnek vallás-tétele a bé-vételkor: és egynehány áitatos Imádságok és Litániák. Nagy-Szombat, 1710. (Latinul irta 1628-ban, magyarra fordítva kiadta Jaklin Balázs nyitrai püspök N.-Szombatban 1684, most némely változtatásokkal Illyés István esztergomi nagyprépost.)

4. Narratio Translationis corporis S. Joannis Eleemosynarii. Viennae, 1632.

5. Ritualet is adott ki egyházkerülete számára 1636-ban.

Két eredeti magyar levele Hegyi István vecseszéki alispánhoz (Győr, 1639. febr. 18. és márcz. 11.) a pápai ev. ref. egyház levéltárában van.

Index Bibl. Franc. Barberini Romae, 1681. I. 356.

Bibliotheca Windhagiana. Viennae. 1733. 498.

Laurentius Károlyi, Speculum Jaurinensis Ecclesiae. Jaurini, 1747. 96.

Syllabus Pracsulum Jaurinensium 62. l.

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi I. 289.

Ersch und Gruber, Allg. Encyclopaedie XXVII. 348. l. (Gamauf.)

Katona, Historia Critica XXXII. 906.

Nagy Iván, Magyarország Családai. III. 390.

Egyetemes M. Endyclopaedia, VII. 510. l. (Fraknói V.)

Liszkay József, A pápai ev. ref. eyház levéltára. Pápa, 1875. 15. l.

Brüsztle Recensio I. 420, l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 540. 697. l.

Molnár Aladár, Közokt. Története. Bpest, 1881. 247.

Történelmi Tár 1890. 374. l.