Kezdőlap

Dulházy Mihály,

gróf Dessewffy Józsefnek titoknoka, D. István és Keresztúri Zsuzsánna fia, szül. 1786. febr. 2. Kassán. Az 50-es években vásárbiró volt Kassán, hol 1856. nov. 10. meghalt; neje Feke Mária (kivel 1812-ben kelt össze s ki 1856. ápr. 5. halt el Kassán.) Könyvtárát, mely magyar, német és latin egyházi, szépirodalmi, szinészeti, történelmi művekből, a F. M. Minerva s a Tudományos Gyűjtemény köteteiből, összesen 559 darabból állott és 50 frt 30 krra becsültetett, végrendeletében Ferenczy József, Mihók Mihály és Demeczky Ferencz barátaira hagyta szabad választásra.

A Szépliteraturai Ajándékban (1821-22.) három kisebb czikke van. A Felső-magyarországi Minerva cz. gróf Dessewffy Józseftől Kassán alapított évnegyedes folyóiratnak 1825. januártól 1836. deczemberig szerkesztője volt; ebben következő czikkei jelentek meg: 1825. Királyi herczeg Károly esztergomi érsek és primás élete, Pannonia fekvése, határai, neveztesebb folyói, tavai, hegyei, helyei és lakosai a hunnok (kunok) beütését legközelebbről megelőző időben, Bocatius János kassai polgármester és hires poéta élete, Sándor Leopold a nádor és Birkenstock Menyhárt, F. W. Jankovich Miklós véleménye Várhelytt Erdélyben 1823. felfedezett hajdani kőpalotákról, Gróf Dessewffy Józsefhez irt levél a megyar nyelv ügyében; 1827. Fenesi nemzetség régi levelei a XVII. századból, Észrevételek Schwáb szüretelő vagy a mustot elválasztó műszeréről, Egy két szó általában minden magyarországi szőllőbirtokosokhoz.

Levele gr. Dessewffy Józsefhez, aug. 20. 1840. (melyben irja, hogy a F. M. O. Minervához lajstromot készít, Irodalomtörténeti Közlemények 1891.)

Kéziratai: Abaujvármegye statistikai táblája, Kassa 1819.; Jegyzetei Kohári István fűzfaversei egy-két töredékéhez; D. M. és F. M. Minervában dolgozó irók betűrendben. Nevezetességek, Szajka.

Munkája: Élet példázó regék és lélekesmertető ábrázolatok. A nevezetesebb irók munkáiból ford. Kassa, 1821. (Haszonnal mulattató Könyvtár III. k. R. Halászi József és Molnár Andrással együtt.)

Hirnök 1843. 61. 63. 80. 102. 103. sz. 1844. 40. 41. 52. 59. 69. sz. (Kazinczy F. levelei, Széphalom, 1817-1823. D. M.-hoz.)

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 14.

Figyelő XVII.

Révész Kálmán ev. ref. lelkész és Kemény Lajos allevéltárnok szives közlése (a városi s ref. egyházi jegyzőkönyvekből.)