Kezdőlap

Enyedi György,

unitárius püspök, iskoláit a hazában elvégezvén, tanulmányait 1571-től Olaszországban és Németországban folytatta; a latin és görög nyelvet jól megtanulta; 1574-ben hazájába visszatérvén, Kolozsvárt az unitárius iskolában tanított hat évig; ezután ugyanott lelkész és később püspök lett. Meghalt 1597. nov. 24. 42. évében.

Munkái:

1. Igen szép Historia az Tancredus király leányáról és a királynak titkos Tanácsáról Gisquardusról, kik között fel bonthatatlan szeretet lévén, egymásért halálra adtak magokat, Olasz nyelvből az Bocatiusból Deákra fordíttatván Philippus Beroaldus által, Magyar nyelvre pedig fordíttatván G. E. T. által. Debreczen, 1577. (Mint a versfejekből kitetszik, a fordító Georgius Enyedinus Transylvanus volt és a fordítás idejét Kénosi Tőzsér János után 1574-re tehetjük; ezen kiadásból egy példány sem ismeretes; későbbi kiadásai: Kolozsvár 1582., 1624. Monyorókerék 1592., Lőcse 1683. 1700. Buda 1726. 1750. 1772.)

2. Oratio Funebris ad Tumulum Clarissimi Viri Dni Demetrii Hunyadini Superintendentis Ecclesiarum Unum Deum Patrem et Mediatorem Jesum profitentium, ac Pastoris Claudiopolitani, qui 6. die Julii anno 1592. expiravit. Claudiopoli (Egy példánya sem ismeretes.)

3. Responsio ad Michaelis Cserényi de Balásfalva Assertiones Scholasticas De Sanctissima et Individua Trinitate. A. D. 1593. 23. nov. (Uzoni F. István; Histor. Eccl. Lib. I. Vol. 1. 295. l. említi.)

4. Explicationes Locorum Veteris et Novi Testamenti, ex quibus trinitatis dogma stabiliri solet. U. ott, 1598. (A kiadást Toroczkai Máté eszközölte, ki ezen munkát magyar fordításban is kiadta. U. ott, 1619.)

A lengyel unitarius eklézsiák katekeziséhez magyarázatot irt (1592-97 közt) és levelét, mely Kolozsvárt 1593. oct. 26. kelt, Uzoni után ismerteti Jakab Elek.

Kézirati munkája: Conciones cz. a sárospataki ref. collegium könyvtárában.

Czvittinger, Specimen 135.

Bod, M. Athenas 74.

Horányi, Memoria I. 618.

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopaedie XXXVI. 205. (Rumy.)

Frankl, Hazai s Külföldi Iskolázás 115. 401. 413. 414.

Egyet. M. Encyclopaedia VII. 766. (Vass József.)

Toldy, M. Költészet Története.

Századok 1872. 691. l.

Budapesti Szemle XVI. 1878. (Gismunda ford.)

Heinrich Gusztáv, Boccaccio élete és művei. Bpest, 1881. 177-202. l.

M. Könyv-Szemle 1881. 252. l.

Keresztény Magvető 1890. (Jakab Elek, ki életét és munkáit bőven ismerteti.)