Kezdőlap

Esterházy Károly (galánthai gróf),

egri püspök; gr. E. Ferencz tárnokmester és gr. Pálffy Szidonia fia, szül. 1725. máj. 4. Pozsonyban; első kiképeztetését Pozsonyban nyerte, 16 éves korában a nagyszombati papnevelőbe lépett, hol mint növendék 1744-ben ráthóti préposttá neveztetett ki. Hittudományi tanulmányait Rómában fejezte be, hol 1748-ban áldozó pappá szentelték föl. Hazájába visszatérvén egy ideig ősi birtokán Pápán lelkészkedett. 1750. jan. 27. esztergomi kanonok lett. 1755-ben Mária Terézia a m. kir. helytartótanács tanácsosává, 1759. pedig váczi püspökké nevezte ki. Itt emelte a népnevelést, szervezte a papnevelő intézetet és lerontván a régi székesegyházat, uj díszes basilika építését kezdé meg. De ezt nem fejezhette be, mert már 1762-ben Eger püspöki székét nyerte el. Itt 32 évig tartó tevékenysége alatt negyvennél több templomot részint ujból emelt, részint helyreállított; számos plébánia s iskola-lak hirdeti bőkezűségét. De legnagyobb műve az egri lyceum. 1762 őszén kezdett egy kétemeletes nagy díszes épületet emelni, mely hivatva volt a hittudományi, jogi és bölcseleti iskolákat falai közé fogadni, mely négy év mulva elkészült. A könyvgyűjteményt legnagyobb részt maga szerezte be, külföldről nagy gonddal vásároltatta össze a legválogatottabb régi s uj műveket, incunabulákat és codexeket; a könyvtár jelenleg 60 ezer kötetből áll. Jegyzéke 92 ives két kötetben legujabban megjelent (Eger, 1893.). Az uj épület tetője fölött csillagászati torony magaslik, mely Hell Miksa tervei szerint épült s melybe a szükséges eszközök Londonban készültek. E. a lyceum építésére s berendezésére állítólag közel két millió forintot költött. Meghalt 1799. márcz. 15. Egerben.

Munkái:

1. Három üdvösséges kérdés. Pest, 1751.

2. Rituale Agriense, seu formula agendorum in administratione Sacramentorum ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. Agriae, 1768.

3. Edictum episcopale de observatione festorum. U. ott, 1771.

4. Epistola pastoralis, ad Clerum Dioecesanum Agriensem. U. ott, 1774.

5. Reflexiones episcopi in Hungaria anno 1775. die 10. Maji exc. consilio regio locumtenentiali repraesentatae. U. ott, 1776. (Névtelenűl.)

6. Edictum episcopale jubilaei anno 1775. Romae celebrati: anno vero 1776. ad civitatem, et respective totam dioecesim Agriensem extensi. U. ott, 1776.

7. Az 1775-ben tartott jubilaeumról. U. ott, 1776. (Püspöki levél.)

8. Epistola pastoralis de poenitentia agenda et de rosario, litaniisque Lauretanis singulis diebus sabbati orandis. U. ott, 1776.

9. Venerabilis fratribus, et dilectis filiis, jurisdictionis nostrae tam saeculari, quam regulari clero ac populo fideli, salutem, et paternam episcopalem benedictionem nostram. U. ott, 1776.

10. Evangeliumok és epistolák, melyeket esztendő által olvastat az anyaszentegyház a római kalendárium rende szerint való vasárnapokon és ünnepeken. U. ott, 1776.

11. Epistola encyclica circa decretum tolerantiae Josephi II. imperatoris. U. ott, 1782.

12. Epistolae circulares pastorales, Encyclica et Decreta episcopalia ab anno 1709. in dioecesi Agriensi emanatae...

13. Epistola pastoralis ad clerum dioecesis Agriensis. Pestini, 1790.

14. Decretum episcopale jubilaei ab aug. imperatore, et rege nostro apost. Francisco II. pro universis ditionibus suis haereditariis anno 1795. imperati. Agriae, 1795.

15. Utasítás, mikor és mi módon kelljen az idétlen és veszedelemben forgó kisdedeket megkeresztelni. U. ott, 1796. (Pásztori levél.)

Levelei: Kazinczy Ferenczhez (Kazinczy Ferencz Levelezése I.), Eőry János pápai ref. főgondnokhoz, Bécs. 1756. szept. 21. (a pápai ev. ref. egyház levéltárában.)

Arczképe rézmetszetben a Tud. Gyűjteményben (1819. V.)

Katona, Historia Critica XLI. 578. l.

M. Könyvház 1801. 52. l.

Tud. Gyűjt. 1819. V. arczk.

Hebe 1825. (Névaláirása.)

M. Hazai Vándor 1840. arczk.

Pesti növendék papok Munkálatai 1841. 272. l.

Magyarország és Erdély Képekben 1854. arczk.

Danielik, M. Irók II.

Bartakovics Emlékkönyve 268. l.

Egyet. M. Encyclopaedia VIII. (Fraknói V.)

Győri Közlöny 1864. 28-30. 35. 38. sz.

Liszkay, Pápai ev. ref. egyház levéltára. Pápa, 1875. 119. l.

Borsodmegyei Lapok 1884. 58. sz.

Nemzet 1888. 97. sz.

Kazinczy, M. Pantheon 378. Pályám Emlékezete 350. l. és Levelezése I. II.

Zelliger, Esztergom Vármegyei Irók 37. l.

Petrik Bibliogr.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei irók 75. l. és gyászjelentés.