Kezdőlap

Fabris Girolamo.

Munkája: Saggio di topografia storico-fisico-medica del litorale Ungarico. Fiume, 1838.

Szinnyei Könyvészete.