Kezdőlap

Falk Zsigmond, lovag,

kir. tanácsos, a pesti könyvnyomda részvény-társaság igazgatója. F. Miksa testvéröcscse, szül. 1831. ápr. 27. Pesten; 1843-ban mint szedő-tanuló lépett be a m. kir. egyetemi nyomdába; a szabadságharcz után Bécsbe ment, hol a Sommer-féle nyomda igazgatója lett és a hazájából számüzött magyar irodalmat hathatósan támogatta. 1868-ban Klapka meghivására megalapítója s igazgatója lett hazánk egyik legelőkelőbb műnyomdájának, a Pesti könyvnyomda részvény-társaságnak, mely intézetet a virágzás magas fokára emelt s melynek élén áll ma is. 1878 óta a vaskoronarend s a becsületrend lovagja, 1885-ben kir. tanácsos; az országos iparegyesület alelnöke, az ipartanács sat. tagja. 1893. január 1. ünnepelte 50 éves nyomdászi jubileumát.

Az 1873. bécsi s az 1878. párisi világkiállításról szóló jelentéseket (Hivatalos jelentés a Párisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. Bpest, 1879. V. 2. rész. A nyomdászat és könyvkereskedés); az ipar- és kereskedelmi kamara évi jelentéseit; valamint a Pester Lloyd gazdasági rovatának a sokszorosító iparra vonatkozó részét irta. Az ipar körébe tartozó több kisebb tanulmányt is irt a lapokba.

M. Könyvészet 1879.

Acsády Ignácz, Az Athenaeum Kézi-Lexikona I. 574. l. és önéletrajzi adatok.