Kezdőlap

Farkas Bertalan,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. Egbelen Trencsénmegyében; a gymnasiumot Gyöngyösön és Szabadkán végezvén, felvétetett a sz. Ferencz-rendi Üdvözitőről nevezett szerzetesmegyébe, hol hat év alatt a bölcseleti s hittudományi tanfolyamokat elvégezte s misés-pappá szenteltetett föl. 1828-ban gymnasiumi tanárnak rendeltetett a szerzetesmegye kormánya által. Ez időtől fogva folytonosan a gymnasiumi pályán, előbb a nyelvészeti, később a költészeti osztályban működött Gyöngyösön és Szabadkán 1847-ig. Ezután ugyanott mint szerzet-házfőnök, majd mint a szerzetes ujonczok magistere s ismét mint szerzet-házfőnök alkalmaztatott. Meghalt 1858. aug. Kecskeméten, hol látogatáson volt.

Munkái:

1. Dücsőségesen uralkodó Fels. Ferencz császárnak Magyarország királyának születése napjára alkalmazott beszéd, melyet Maria Theresia szab. kir. városban a felserdült tanulóifjusághoz intézett bőjt elő hava 12. 1835. Szeged.

2. Gyászkoszorú, melyet Fels. Ferencz császár néh. koronás fejedelmünk, az európai uralkodók tisztelve szeretett nesztora, bőjt-más hava 2. történt halálára füzött Szabadkán 1835. eszt. Szeged. (Költemény.)

3. Pásztori szóváltás, melyet Nmélt. Klobusitzky Péter, a kalocsai fő és bácsi egyesült megyék érsekjének tiszteletére, midőn Szabadka szab. kir. városunkban Szent Iván hava elein hiveit bérmálná, készíte 1835. eszt. Szeged. (Költ.)

4. Verskoszorú, melyet dics. uralkodó Ferdinánd cs., ezen néven ötödik apost. m. király születése napjára Maria Theresia sz. kir. városban füzött 1836. eszt. Szeged.

5. Dücsőségesen országló felséges Ferdinánd császárnak Magyarország királyának örvendetes születése napjára alkalmazott beszéd, melyet Maria Theresia sz. kir. városban a felserdült tanuló ifjusághoz intézett sz. György hava 19. 1836. Szeged.

6. Pásztori szóváltás, melyet Magócsy István üdvözlésére, midőn Szabadka város kebelében diszlő monostorban törvényes szemlét tartana, készite 1837. eszt. Szeged. (Költ.)

7. Örömkoszorú, melyet Méltgos Almási Rudics József urnak N. N. Bács vármegye főispáni helytartói székébe történt ünnepélyes beiktatása alkalmával fűze szent Mihály hava 10. 1837. eszt. Pest. (Költ.)

8. Óda dicsőségesen uralkodó Ferdinánd császár, ezen néven ötödik apostoli m. király örvendetes születése napjára. Melyet Maria Theresia sz. kir. városban készitett sz. György hava 19. 1840. Szeged.

9. Óda Mélt. és Ft. Girk György Adraseni segéd-püspök urnak, midőn Szabadka törvényes meglátogatásakor hiveinek a bérmálás szentségét máj. 22. 1840. feladná. Szeged.

10. Pásztori szóváltás, melyet... Ferdinand... király születése napjára készite... 1841. Szabadkán. Szeged. (Költ.)

11. Pásztori szóváltás, melyet Méltsg., Nagys. és Főt. Drezsmiczer József urnak neve napjára készített Szabadkán... 1841. Szeged. (Költ.)

12. Örömfüzér Mukics Simon ur ő Nagyságának, midőn Szabadka sz. kir. városban nyolcz évek lefolyta alatt dicséretesen viselt fényes főbirói hivatalát a nemes bel s kül tanácsnak le köszönné. Bőjt elő hava 5. 1842. Szeged. (Költ.)

13. Örömfűzér Méltsg. és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ő Nagyságának az iskolák és tudományok Győr kerületi főigazgatójának, midőn e fényes hivatalába mindszent hava 6. beiktattatnék 1842. évben. Szeged. (Költ.)

14. Óda Méltsg. és Ft. Drezsmiczer Jósef ur ő Nagyságának, az oskolák és tudományok Győr kerületi volt főigazgatójának, midőn e terhes hivatalától felmentve, örömáldozatot a mindentehetőnek mutatna be Győr vármegyei Nagy Écsen sz. Mihály hava 8. 1842. Szeged. (Költ.)

15. Szabadka szabad királyi város századjai. Szeged, 1842. (Költ.)

16. Pásztori szóváltás, melyet Ferdinánd... király szül. napjára készite... 1843. Szabadkán. Szeged. (Végén: Ugyan ez alkalommal sz. kir. város tanodalmában mondott beszéd.)

17. Óda Ft. Magócsy Istvánnak, sz. Ferencz üdvözítőről nevezett szerzet főigazgatójának, midőn 1843. a szabadkai klastromot törvényesen meglátogatta. Szeged.

18. Beszéd, melyet... Ferdinánd... király örvendetes születése napján mondott sz. György hava 19. 1844. Szeged.

19. Beszéd, melyet Ferdinánd...király... születése napján mondott... 1845. Szeged.

20. Örömfüzér Fő Tiszt. Magócsy Istvánnak, midőn a szabadkai klastrom látogatásakor örvendetes születése napját üldené. Sz. Iván hava 24. 1845. Szabadka.

21. Örömdal Méltsg. és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ő Nagyságának, midőn Szabadka sz. kir. város tanodalmát... meglátogatná, a tanítói kartól 1846. Szabadka.

22. Örömhang Méltsg. és Ft. Deáky Zsigmond püspök ur ő Nagyságának, midőn Szabadka sz. kir. város tanodalmát... meglátogatná a nemes ifjuságtól 1846. Szabadka.

23. Örömfüzér Nagy Méltgú s Ft. Nádasdi gróf Nádasdy P. Ferencz ő Excellentiájának; kalocsai fő, és bácsi egyült egyházi megyék és érsekének tiszteletére, érseki székébe ünnepélyes beiktatása alkalmával a szabadkai Ferencziektől. Szabadka, 1846.

24. Örömfüzér Nmélt. és Ft. Kunszt József urnak, kalocsi és bácsi érsek, cs. kir. belső titkos tanácsosnak beiktatása alkalmával a szabadkai Ferencziektől sz. Iván hava 15. 1852. Szabadka. (Költ.)

Petrik Bibliogr. és Nagy Róbert szabadkai Ferencz-rendi házfőnök szives közlése.