Kezdőlap

Farkas Imre,

székesfehérvári püspök, val. belső titkos tanácsos, szül. 1788. aug. 9. (a keresztelés napja) Zámolyon Fehérmegyében; tanulmányait Székesfehérvárt, Tatán, Szombathelyen és Pesten végezte. Az egyházi pálya iránti vonzalma előbb (1804. szept. 25. Trencsénben) a kegyesrend, utóbb (1808.) a fehérvári püspöki megye növendékei közé vezette. A hittudományokat Pesten hallgatta, hol a bölcseletdoktori oklevelet is elnyerte. 1813-ban misés pappá szenteltetett föl és a fehérvári papnevelő tanfelügyelőjévé neveztetett ki. Ezen állomását három év mulva a váli plébániával cserélte föl, hol 13 évig működött. 1833-ban ismét visszatért Székesfehérvárra, hol a város megválasztotta lelkészévé; két év mulva kanonok és papnevelői igazgató, 1837-ben pedig b. Szűz ábrahámi cz. apát lett. 1851-ben ő felsége Székesfehérvár püspökévé nevezte ki. Meghalt 1866. jan. 7. Székesfehérváron.

Munkái:

1. Monumentum pietatis quod dilectissimo parenti Emerico Farkas ipsis nonis Novembris festum divi patroni recolenti posuit anno 1807. Hely n. (Költemény.)

2. Elegia quam honoribus excell., illustr. ac rev. dni Nicolai Milassin Alba-Regalensium episcopi... dum annuam divi patroni solennitatem VIII. Idus Decembris a. r. s. 1808. recoleret posuit. E clero juniore t. Dioeceseos Alba-Regalensis, philosophis in Regio Sabariensi Lyceo audita. Sabariae.

3. Főtisztelendő Simonyi Pál úrnak neve ünnepén. Székesfehérvár, 1812. (Költemény. Névtelenül.)

4. Viro clarissimo... Josepha Peregero...Székesfehérvár 1812. (Költemény. Névtelenül.)

5. Nagyságos és Főtiszt. Nagy Pál úrnak... Székesfehérvár 1812. (Költ.)

6. Nagy jelességű és tiszt. Májer József úrnak. Istenes tudományok I. és II. éves hallgatói. Székesfehérvár, 1812. (Költ.)

7. Nagy jelességű és tiszt. Májer József úrnak. Székesfehérvár, 1813. (Költ.)

8. Nagys. és főtiszt. Nagy Pál úrnak... Székesfehérvár, 1813. (Költ.)

9. Szent István első magyar király érdemei. Nemzeti ünnepén Bécsben a t. t. kapuczinus szerzet templomában 1834. eszt. kisasszony havának 24. egyházi beszéddel fejtegette. Bécs.

10. Keresztény hit a világ győzedelme. Istenben elhunyt Méltgs. és Ft. Juranics Antal úr, nagy-győri püspök gyászünnepén mindszent havának 11. 1837-ben hirdette... Székesfehérvár.

11. Isten igazsága a keresztény főpap életében. Istenben elhúnyt Nagyméltgú Vurum Jósef úr nyitrai püspök... gyászünnepén Sz. Jakab havának 10. fejtegette. Székesfehérvár, 1838.

12. Az igaz kath. ker. anyaszentegyház küzdelmeiben. Székesfehérvár, 1848.

13. Allocutio illustr. ac. rev. dni Emerici F. Dei et apostolicae sedis gratia episcopi Alba-Regalensis ad clerum populumque dioecesanum dum 5. nov. 1851. canonice inauguraretur. Székesfehérvár.

14. Pásztori szava mélt. és főt. F. I. úr Isten és apostoli szék kegyelméből székesfejérvári püspöknek keresztény nyájához beigtatása alkalmával 1851. nov. 5. Székesfehérvár.

15. Litterae encyclicae ill. ac rev. dni E. F. Dei et apost. sedis gratia episcopi Alba-Regalensis de salute publica ad mentem S. S D. Pii IX. P. P. die 2. Sept. 1854. Székesfehérvár16. Az esztergomi ujdon épült főtemplom felszentelve kisasszony hava 31. 1856. Egyházi beszéd. Székesfehérvár, 1856. (Németül is, ford. Eltér-Uffer Eliza. Székesfehérvár, 1857.)

17. Litterae encyclicae ill. ac rev. dni E. F. Dei et apostolicae sedis gratia episcopi Alba-Regalensis, ad universum clerum dioecesis Alba-Regalensis de singulari devotione indulgentiarum tempore adventus asservanda. Die 1. oktobris 1858. Székesfehérvár.

18. Az Úr Jézus-Krisztus üdvözítő Istenünk. Szent beszéd. Székesfehérvár, 1863.

Az Egyházi Tárban (XII. 1839. Egyházi beszéd, melyet a bakonybéli apátság 8 százados ünnepén mondott.)

Egyetemes M. Encyclopaedia VIII. 171. l. (Fraknói V.)

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.