Kezdőlap

Farnos György (zilahi),

ev. ref. lelkész, F. János m.-bikáli pap és Tályai Mária fia, szül. 1771. máj. 2.; iskoláit a kolozsvári ev. ref. kollegiumban járta, hol több ideig az ifjúságnak, mint theologiae praeses tanításokat tartott és 22 éves korában már senior volt; miután a kir. lyceumban a jogtudományokat is elvégezte, külföldi akadémiákra ment, nevezetesen Erlangenbe és Göttingába, honnét 1796-ban haza jövén Magyar-Bikalon (Kolozsm.) kezdette papi hivatalát, hol hat évig szolgált, azután Gyaluba ment, hol 19 évig lelkészkedett. Meghalt 1832. szept. 14. Kolozsvárt. Az erlangeni Friderico-Alexandrina tudós társaságnak is tagja volt.

Munkája: Az uj testamentomi eklezsiai historiának táblácskákba foglalt rövid summája, melyet a D. Seiler Fr. György XVIII. századig kiadott és Rosenmüller Gy. János a mostani időig kidolgozott munkáikból magyarra forditott. Erlangen, 1795.

Herepei Károly, A papi hivatal fontossága. Rövid halotti beszéd F. Gy. koporsója felett 1832. szept. 15. Kolozsvár.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.