Kezdőlap

Fazekas György,

ev. ref. lelkész, szül. Nagy-Kállóban, hol atyja F. György lelkész volt; 1787. ápr. 26. Debreczenben az iskolai törvényeket aláirta s 1797-98-ban főiskolai senior volt; azután külföldi akadémiákon tanult; hazajövetele után atyja mellett segédlelkész lett; 1801. febr. 22. a nagy-kállói egyház megválasztotta rendes lelkészének; sok és nagymérvű építkezéseket tett a kállói ekklézsiában, uj leányiskolát szervezett, új fiúiskolát építtetett sat. Az ottani gymnasiumi tanításra halála napjáig nagy gondja volt. A vármegye táblabirája, tractualis al-, majd főjegyző és assessor, 1831-től esperes. Meghalt 1843. decz. 6. Nagy-Kállóban 73. éves korában.

Czikke: A szőllő fajtákról (Tudom. Gyűjt. 1836. VIII.)

Munkája: Keresztyéni szent elmélkedés az érdemes emberek eránt való tiszteletről és szeretetről, melyet... néh. Ujváry Désy Mihály urnak utolsó tisztességtétele alkalmatosságával jun. 7. 1826. elmondott. Debreczen, 1826.

Görömbei Péter, A nagy-kállói ev. ref. egyház története. Sárospatak, 1882. 173. l.

Petrik Bibliogr. és Bakóczy János szives közlése.