Kezdőlap

Fehér Gyula,

ág. ev. lelkész, szül. 1842. február 22. Hód-Mező-Vásárhelyt Csongrádmegyében, hol atyja lelkész volt, ki 1847-ben Fazekas Uj-Varsándra választatott meg lelkésznek és 1849-ben meghalt. F. Gy. a gymnasium három osztályát Szarvason végezte; azonban édes anyjának szorult anyagi helyzete miatt tovább nem tanulhatott és Pestre ment asztalos gyakornoknak. Négy év mulva édes anyja anyagi helyzete valamennyire javult, leégett házát felépíthette s fia a soproni tanítóképző három tanfolyamát elvégezhette, mire 1865. jún. 20. tanítóképesítési oklevelet nyert. Az 1865-66. tanévet mint segédtanító Orosházán töltötte el; 1866 őszén Brassóvidék Türkös községébe rendes tanitónak választatott meg. 1867-ben a szomszéd Bácsfaluba ment és négy évig ott működött mint vezértanitó és egyházi segédkező. 1871 őszén a hosszúfalusi vezértanitói s egyházsegédkezői állásra választották meg. 1873. máj. 22. Hosszúfalu-Fürészmezőre az ág. ev. hitközség segédlelkészeül és tanitójául hivták meg. 1873. júl. 2. Nagyszebenben a papi vizsgát letette s e hivatalra felavattatott. 1876. szept. 24. a pürkerecziek megválasztották rendes lelkészüknek és azóta ott működik.

Paedagogiai s egyéb czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg. Kolozsvári Közlöny (1870. 136. sz. Tanitó választás). Nemere (1871. Népnevelésünk, Észrevételek temetéseink körül, Az erdőkimélés érdekében, A magas kormánytól nyert taneszközökről, 1872-73. 1882-83.), Erdélyi népnevelési Értesitő (1874. A 4 falusi járási tanitó-kör működése), M. Néptanitó (1874. Brassóvidéki iskolatanács, Brassóvidéki népnevelésügy), Népnevelők Lapja (1875. Brassóvidéki néptanitó-egylet), Székely Tanügy (1876. A népiskolai változó tanrendszerről), Kelet (1876. 286. sz. Körorvos és postahivatal, 1877. 26. sz. Kisközség-e vagy nagyközség szerveztessék?), Prot. Egyh. és Iskolai Lap (1882. A brassóvidéki ág. ev. egyházmegye, A brassói egyházmegyei 10 magyar hitközség érdekei, 1889. A brassói ág. ev. magyar esperesség sat. 1890.), Protestáns Közlöny (1883. A brassói ág. ev. leányegyház, Templomépités sat.), Székely Nemzet (1883. A hétfalusi ovodák, A hétfalusi kisdedovó-ügy sat.), Székelyföld (1883-84. Felsőnépiskola vallástanitás nélkül sat. 1886. Tanügyi miseriák. 1887. Hétfalu erdő és regale ügye sat. 1888. sat.), M. Polgár (1883. 30. sz. Templomépitési ügy, 116. sz. Ujkori Kain és Abel sat.), Határszéli Közlöny (1884. Kilenczezer lélek orvos nélkül sat.), Ev. Egyház és Iskola (1884. Az érettebb ifjuság nevelése s oktatása sat. 1887. A szász egyházi kormányzat utóbajai sat. 1888. 1890-92.). Egyházi beszédei az Ev. Lelkészi Tárban (III-VI. 1882-85.), a Prot. Lapban (III. IV. VIII. 1882-83. 1887.) és az Ev. Lelkészi Tár gyászesetekre (I. II. 1883. 1885.) cz. gyűjteményekben jelentek meg.

Önéletrajzi adatok és Dombi Lajos szives közlése.