Kezdőlap

Fekete Gábor (nagyfalusi),

kir. táblai tanácselnök, szül. 1846. okt. 2. Marosvásárhelyt; iskoláit szülővárosában a ref. kollegiumban kezdette s Segesvárt az ág. ev. gymnasiumban folytatta, hová atyja F. Károly kir. törvényszéki biró, a német nyelv tanulásáért vitte. 1865-69-ig a jogot Kolozsvárt hallgatta s ott alapvizsgát, 1870-ben M.-Vásárhelyt a kir. táblán ügyvédi vizsgát tett és az ügyvédséget 1872-ig folytatta; ekkor nagyszebeni kir. alügyész, 1873. marosvásárhelyi táblai elnöki titkár, 1877-ben ugyanott pótbiró, 1882-ben rendes biró s tanácselnök lett.

Czikke: Az ausztriai büntető perrendtartás (M. Igazságügy I. 1874.); irt még a M. Themisbe 1873-ban, a Büntető Jog Tárába s a helyi lapokba is, néha Severus álnév alatt.

Munkája: Vélemény és indítvány a marosvásárhelyi jogászegylet 3. szakosztálya által kitűzött azon kérdés felett: A tiszta vádrendszer kivánatosabb volna-e nálunk a jelenleg alkalmazott vegyes rendszernél, s ha igen, minő feltételek mellett? Maros-Vásárhely, 1876.

M. Könyvészet 1876.

Acsády Ignácz, Athenaeum Kézi-Lexikona I. 587. l. és Koncz József szives közlése.