Kezdőlap

Fekete Ignácz,

jogi doktor és hirlapiró, szül. 1858. okt. 18. Nagy-Kállóban Szabolcsmegyében, hol a gymnasiumot végezte; a jogot a budapesti egyetemen hallgatta s 1882-ben avatták jogi doktorrá.

1875-től fogva jelentek meg czikkei s tárczái a miskolczi lapokban; 1880-ban a Gazdasági Mérnök cz. lapnál végezte a segédszerkesztői teendőket. 1882-ben az Ellenőrhöz lépett be mint a közgazdasági rovat dolgozótársa, miután már hosszabb ideig mint külmunkatárs irt a lapba czikkeket. 1883-ban a Nemzet alapításakor ennek szerkesztőségében foglalta el ugyanezt az állást és még azon évben a Nemzet segédszerkesztője lett és annak teendőit 1886-ig végezte. A szerb-bolgár bonyodalom és háború idején Bécsbe költözött, hol nyolcz hónapig mint a Nemzet levelezője, czikk- és tárczairója működött 1886. közepéig. 1884. jan. 10-től a Világosság cz. szabadkőműves lapnak főmunkatársa, nov. 20-tól 1885. febr. 28-ig társszerkesztője s 1886-87-ben a Bécsben megjelent Centralblatt österr.-ungarischer Exporteure cz. szaklapnak budapesti szerkesztője volt. Jelenleg a Nemzet közgazdasági rovatát vezeti.

Számos czikket és czikksorozatot irt főleg a szabadalmi jog (1881-től kezdve 20-25 czikk), biztosításügy, valutakérdés és a kiállítási ügyek tárgyában, melyek szaklapokban és napi lapokban jelentek meg, így a Budapesti Szemlében, Nemzetgazdasági Szemlében és a Politikai Szemlében (Az osztrák-magyar bankról, A valutarendezésről, statisztikai kérdésekről sat.)

Munkái:

1. Szabadalmi jogunk reformja. Bpest, 1884. (Különnyomat a Nemzetgazdasági Szemléből.)

2. A szabadkőművesség története. Bpest, 1891.

Önéletrajzi adatok.