Kezdőlap

Fekete János,

nyug. kataszteri számtiszt, szül. 1810. máj. 10. Tolcsván Zemplénmegyében; iskoláit Sárospatakon járta; 1836-tól 1847-ig Sárosvármegyében, majd Bécsben nevelősködött. 1848-ban Kossuth pénzügyminiszter maga mellé számtisztté nevezte ki. A szabadságharc után volt gazdatiszt, mérnök, törvényszéki kiadó, árvagyám; 1868-ban a szatmári pénzügyigazgatósághoz számtisztté neveztetett ki Szatmárt, később a kir. kataszteri igazgatósághoz tétetett át. 1886-ban nyugalmaztatott. Meghalt 1892. febr. 13. Szatmárt. Több alapítványt tett, így a szatmári ref. egyháznak 200 frtot, a szatmári tanári nyugdíjalapra 500 frtot, a városi szegényintézetnek 400 frtot hagyományozott.

Munkái:

1. Gyors számító. A szóval számítás tanításának módja gyermeki értelemhez alkalmazott egyszerű példákban és szabályok szerint. Bécs, 1843. (Névtelenűl.)

2. Képes számkönyv. Emerson kézikönyve után saját nézeteivel 6-10 éves kisdedeink számára. Bécs, 1844. (Ism. Pesti Divatlap 3. sz. 2. kiadás. Bécs, 1845.)

3. Kis számító, a képes számkönyvet áttanulta gyermekek számára Emerson rendszere után. Bécs, 1845.

4. Képes törtek a Képes számkönyvet és Kis számítót áttanult gyermekek számára Emerson rendszere után. Bécs, 1845.

5. Szegény gyermekek könyve. Nádor ő cs. k. főherczegsége félszázados hivataloskodása emlékére. Bécs, 1846. (Kossuth Lajos a P. Hirlapban a vármegyék pártfogásába ajánlotta. 2. kiadás. Bécs, 1847. 3. k. Pest, 1850. Ugyanaz protestáns imákkal Pest, 1850.)

6. Német nyelvész gyermekek és nagyobb korúak használatára. Bécs, 1847.

7. Hülfsbüchlein für Alle, die in kürzester Zeit das Nothwendigste ungarisch verstehen, lesen und sprechen wollen. Bécs, 1847.

8. Törtek. Iskolák és a törtekkeli számításban kevésbbé jártasok számára. Bécs, 1855.

9. Pénznem és kamattáblák használata. Sárospatak, 1865. (Jövedelméből a tolcsvai uj templom építéséhez 172 frttal járult.)

10. Kataszteri táblázatok... (Ezen munkából begyűlt 70 frtot a szatmári tanári nyugdíjra adta.)

11. Föladó kulcs a tiszta jövedelemnek 25 5 %-a szerint. Szatmár, 1855.

Szinnyei Könyvészete.

Kis Áron, M. Népiskolai Tanítás Története 398. 401.

Pesti Napló 1888. 266. sz. esti k.

Petrik Bibliogr.

M. Könyvészet 1891.

Szamos 1892. 17. sz.