Kezdőlap

Félegyházi Ágost,

jogi doktor, tőzsdei jogügyi titkár Budapesten.

Munkái:

1. A Budapesti árú- és értéktőzsde árúüzleti szokásai. Függelékül: Az 1881: LIX. t.-czikknek a tőzsdei választott biróságok hatáskörére és eljárására vonatkozó határozmányai, Bpest, 1883. (2. tetemesen jav. kiadás. Bpest, 1886. Ugyanez németűl is.)

2. A tőzsdebiróság hatásköre és eljárása a törvény, a birói gyakorlat s a budapesti árú- és értéktőzsde választott biróságának eljárási szabályai szerint. Bpest, 1885. (2. bőv. kiadás. Bpest, 1892.)

3. Szemelvények a tőzsdebiróság gyakorlatából. A budapesti árú- és értéktőzsde választott birósága által hozott határozatok és ítéletek gyűjteménye. A tőzsdetanács megbizásából. Bpest, 1887.

M. Könyvészet 1883. 1892.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885-87.