Kezdőlap

Felfalusi József,

ev. ref. lelkész és főiskolai tanár; 1686 előtt a Bethlen Miklósnak Mihály fia mellett volt nevelő s 1686-tól a franekerai egyetemen tanult; hazajövetele után folytatta a nevelőséget. 1691. jún. 14. a marosvásárhelyi ev. ref. kollegium rektori hivatalába igtatták be; 1692. márcz. 6. ugyanott a ref., egyház megválasztotta papjának. 1711-ben esperesi hivatallal tisztelte meg a marosszéki egyházmegye. Neje volt Dobos Tofaeus Zsófia, a Szakácskönyv irója s D. Tofaeus Mihály erdélyi ref. püspök leánya.

Munkája: Disputatio philosophica de innata Dei idea, Franequerae, 1689. Ugyanekkor Diósi Andráshoz is irt latin üdvözlő verset és 1702-ben Dálnoki Benkő Mártonhoz, melyben Florusáért gratulál.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 127. l.

Sárospataki Füzetek 1865. 281. l. (Erdélyi János.)

Koncz József, Marosvásárhelyi ev. ref. régi iskola ismertetése. Marosvásárhely, 1884. 53. l.

Történelmi Tár 1686. 797. l. (Josephus Telffalusi-nak irva.)