Kezdőlap

Felletár Emil,

gyógyszerészeti doktor és országos művegyész, szül. 1834-ben Tapolczán Zalamegyében, hol atyja F. József megyei főorvos volt; a gymnasiumot Veszprémben és Pesten végezte. Gyógyszerészmesteri oklevelet a pesti egyetemen nyert, hol 1862-ben a gyógyszerészet doktorává avattatott. 1863-ben a budapesti egyetemen a törvényszéki s rendőrségi vegytan magántanárává képesíttetett. 1869-től tiz évig a budapesti kereskedelmi akadémián a vegytant és vegyi iparműtant adta elő. 1871-ben országos művegyészszé neveztetett ki.

Vegytani czikkeket irt a Gazdasági Lapokba (1858-59.), a Gyógyászatba (1861-től 1876. A vérfoltok biztos felismeréséről, 1887-90. A phosalit kimutatása emberi hullákban a halál után 12-13 hónap mulva, A partus post mortem három esete), a Gyógyszerészeti Hetilapba (1861 óta). M. Term. Társulat Közlönyébe (1861 óta) sat.; vegyes czikkeket a Családi Körbe (1860. Vázlatok az ember életéből), Hölgyfutárba (1859. 1860. A Mátra hegységből), az Emich Gusztáv Nagy Naptárába (1862. Az anyag halhatatlansága), a Fürdői Lapokba (1868. Vázlatok a virágok életéből), a Fővárosi Lapokba (1866. A bártfai fürdőről, A zborói vár, Krynica fürdő Galicziában, 1870. Úti és fürdői rajzok), a Zeitschrift für Chemie-be (IV. 1868. Ueber drei neue organische Verbindungen: Caprylonitril, Pelargonitril, Caprylamid.).

Munkái:

1. A parádi kénes gyógyvizek vegybontása. Pest, 1861.

2. A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai. Tankönyv pályakezdő gyógyszerészek használatára. I. (Gyógyszerészet és természettan.) III. kötet: Vegytan különös tekintettel a gyógyszerészetre. Pest, 1866. (Az I. kötet egyéb részét és a II. kötetet Kátai Gábor irta. A m. orvosok és természetvizsgálók fiumei 1869. gyűlésén dicsérettel méltattatott.)

3. Tapasztalatok törvényszék-vegyészeti gyakorlatomból. Bpest, 1874. (Különnyomat a Gyógyászatból.)

4. Adalék a vérfoltok biztos felismeréséhez törvényszéki vizsgálatoknál. Bpest, 1876. (Különnyomat a Gyógyászatból.)

5. Vélemény a halotthamvasztás engedélyezésének kérdése tárgyában Bpest, 1890. (Különnyomat a Gyógyászatból.)

Szerkesztette a Vegyészet és Gyógyszerészet cz. folyóiratot 1863-ban és a Fürdői Lapokat 1868. máj. 18-tól szept. 21-ig, összesen 19 számot Pesten.

Szinnyei Könyvészete.

Gyógyszerészi Hetilap, 1887. 1.