Kezdőlap

Felmer Márton,

ág. ev. lelkész, szül. 1720. nov. 1. Szebenben, hol atyja F. Márton posztókészítő volt; középiskoláit szülővárosában járta s 1740. máj. 13. a hallei egyetemre ment, hol három évig a theologiát és a bölcseletet hallgatta. A történeti tanulmányokra különösen Schultz és honfitársa Schmeitzel buzdították. 1743. májustól deczemberig az ifj. Hoffnungswald Mihály mellett instruktor volt Bécsben; mire azonnal alkalmazást nyert a nagyszebeni iskolánál és 1850. febr. az egyháznál. 1756-ban ismét visszahivatott a gymnasiumhoz conrectornak és 1758. febr. 15-től 1763. ápr. 4-ig ugyanott rector volt; uj tanrendszert s a hazai történelemből vonzó felolvasásokat hozott oda be. 1763-ban Nagy-Disznódon lett lelkész és onnét 1766. jan. 29. nagy-szebeni városi lelkésznek választatott meg, hol 1767. márcz. 28. meghalt. A lipcsei tudós társaság is tagjai közé választotta.

Munkái:

1. Dissertatio theologica, de Efficacia S. Scripturae naturali et supernaturali, sub praesid. Sigism. Jacobi Baumgarten... ad diem... oct. 1742. Halae. (Ujra nyomatott Halae, 1753.)

2. Tabulae oritoriae Freyerianae, Praelectionibus publicis accomodatae. Hely és év n. (Mint a rhetorikai osztály rectora tanítványai számára Nagyszebenben adta ki; 1762-ben ujra nyomatott és Filtsch Dániel Tirocinium Poeticum-ával bővíttetett.)

3. Ehrgedächtniss des Wohlgeb. H. Herrn Joseph von Sachsenfels, gewesenen Rittmeisters bei dem löbl. Husarenregimente von Kálnoky Hermannstadt, 1763.

4. Kurzgefasste und mit Hauptsprüchen der h. Schrift bewiesene Grundsätze der christlichen Religion. Hermannstadt, 1764. és 1780.

5. Primae Lineae, M. Principatus Transylvaniae Historiam, antiqui, medii et recentioris aevi referentes et illustrantes. Hermannstadt, 1780. (Ezen munkáját fiatal korában irta s 1762-ig vitte, nem is szánta ily alakban kiadásra; jóllehet még igy is az Erdély történetére vonatkozó kézikönyvek közt ez a legjobbak egyike. Eder József Károly 1803-ban ujra kiadta u. ott és saját munkáját: Observationes criticae et pragmaticae cum X. Excursibus, csatolta hozzá.) Kisebb történeti s vegyes munkái is jelentek meg: a Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit cz. folyóiratban (1761. Schreiben an den Herausgeber diesen Neusten; Von der Münze des ungarischen Königs Samuel, Von der merkwürdigen siebenbürgischen Münze mit der Aufschrift: A Tergo Et Fronte Malum Tandem Deus Propitiare. A. MDCII. Fatali. Transsylvani), Joachim Münzkabinet-jében (Nürnberg, 1764. II. F. tiz magyar éremnek és az I. kötet XXXIV. tábláján levő szintén magyar érmeknek magyarázatát közli), a Seivert Nachrichten-jében (1785. Catalogus Woyvodorum Transylvaniae ex Diplomatibus erutus), a Siebenb. Quartalschrift-ben (VI. Deutsches Register zu dem im Jahre 1767. in Hermannstadt gedruckten ungarischen Wörterbuch Francz Páriz Pápai und Peter Bod) van egy költeménye is: Panegyricum Francisci I. Imperatoris Augusti 1765. (Schunn S. munkájával együtt) halála után az Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde-ban (N. F. VII. Kurzgefasste historische Nachricht von der walachischen Völkerschaft überhaupt, und insonderheit derjenigen, die heut zu Tage in dem kaiserl. königl. Erbfürstenthume Siebenbürgen anzutreffen ist. Kézirata a m. n. múzeumban.)

Kézirati munkái: Episcopi Transylvani, ex diplomatibus eruti 1764.; Elenchus Pastorum Cibiniensium et Rectorum, qui sub inspectione eorundem Gymnasium direxere, inde a tempore Reformationis concinnatus 1765.; Catalogus Judicum Regiorum Civitatis Cibiniensis et Comitum Nationis Saxonicae in Transylvania, inde a vetustioribus temporibus, quoad fieri licuit, deductus 1765.; Series Magistrorum Civium Cibiniensium, ex documentis 1765.; M. Schmeizelii, Bibliotheca Hungarica... aucta et emendata... 1764.; Georgii Soterii, Transylvania celebris, auctior et emendatior; Adversaria ad Historiam Transsilvaniae ordine alphabeti (eredeti kézirata a m. n. múzeumban); Diarium; Abhandlung von dem Ursprung der verschiedenen Völkerschaften in Siebenbürgen (szintén a m. n. múzeumban, mely a következőnek kivonata); Abhandlung von dem Ursprung der säschsischen Nation in Siebenbürgen; Anleitung zur nöthigen Kenntniss des Fürstenthums Siebenbürgen 1760.; Breviarium Historiae Transylvaniae continens aevum antiquum, medium et recentius a temporibus primis post diluvium usque ad tempora felicissimi regiminis Mariae Theresiae 1767. (az erdélyi múzeum kézirattárában); végre önéletrajza a nagy-disznódi plébánia anyakönyvében.

Cornideshez irt levelei összesen 75 (a m. tud. akadémia levéltárában).

Seivert, Nachrichten 82-90. l.

Horányi Memoria I. 665. l.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 356. Suppl. II. 165.

Katona, Historia Critica XXXIX. 951.

Budapesti Szemle VII. 1859. 245. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 295.

Allg. Deutsche Biographie VI. 616. I. (Müller Frigyes.)