Kezdőlap

Feniczy János,

katholikus plébános, a Fidicinis-Hegedűs család ivadéka, szül. 1811. jún. 14. Csikvándon Győrmegyében, hol atyja haszonbérlő volt; iskoláit kilenc éves korában egyik rokonának Vekerle Godfried sz. Benedek rendi tagnak, később dömölki apátnak gondviselése és ápolása alatt Győrött végezte; 1826-ban a cisterciták közé lépett és Egerben végezte a bölcseleti első évfolyamot; utóbb kilépett a rendből és Győrött folytatta s bevégezte a bölcseletet. 1829-ben a veszprémi megyébe vétetett föl; Veszprémben kezdte s Pesten bevégezte a theologiát. 1833-ban az esztergomi főegyházmegyébe lépett át és 1834. júl. 19. misés pappá szenteltetett föl. Káplán volt Hérdervárott, Vadkerten, Vásárúton és Marczalon. 1842-ben a zséli, 1845-ben az ipolyfödémesi, 1854. júl. 26. a nagy-bárkányi plébániát kapta. 1861. máj. 15. lemondott róla és Styriában (Lambert) a Benedek-rendjébe lépett, de 1863-ban visszajött és ismét elfoglalta plébániáját, hol 1864. ápr. 30-ig működött. Ekkor nyugdijaztatott és Péliföld-Szentkeresztesen élt; majd vecsei helyi káplán, 1872 febr.-júl. 13-ig vecsei administrator volt. Ekkor véglegesen nyugalomba vonult. Meghalt 1882. ápr. 2. Veresegyházán.

Költeménye van az Uraniában (1830.); több évig levelezője volt a Hirnöknek és a Nemzeti Ujságnak, az elsőben több czikke s Utinaplója jelent meg; egyéb czikkei a M. Sionban (III. 1865. Nagybárkányi plébánia, Az irgalmas-rend belgrádi házának emlékezete); a Pázmány-Füzetekbe is irt (Pest, 1855-56.)

Munkái:

1. Tiszteletoltár, melyel nagyontiszt. Takács Bernardin urat e győri kir. iskoláknál a szelidebb tudományok felsőbb tanítóját neve ünnepén megtisztelték háladatos tanítványi Pünköst havának 20. napján 1826. Győr. (Költemény.)

2. Gyászvers Vajky György halálára, 1830.

3. Óda Horváth János püspökhöz. 1830.

4. Ode honoribus Isidori Guzmics. Pest, 1832. (Különnyomat a Hasznos Mulatságokból.)

5. Örömdal, melyet főtiszt. s nagys. Vekerle Godefried urnak... dömölki apátnak... midőn a pannonhalmi fő apáti templomban Mindszent havának 7. apáttá szenteltetnék 1832. Győr. (Költemény.)

6. Örvendés ft. Szalay Imre urnak... veszprémi kanonokságra emeltetésekor 1834. Esztergom. (Költemény.)

7. A ker. nevelés alapvonalai. 1838.

8. Méltóságos és ft. Sztankovics K. János urnak, a győri egyházmegye püspökének tiszteletére midőn 1838. évben mindszent hó 28. főpásztori székét elfoglalná. Győr.

9. Főméltóságú és tiszt. herczeg Kopácsy József urnak, az esztergomi főmegye érsekének... hódolatúl, midőn főpásztori és ispányi székét Esztergomban máj. 28. 1839. ünnepélyesen elfoglalá. Esztergom.

10. A szent misének becse, vagy tanitás az uj törvény állandó áldozatáról. Golura Bálint német eredetije után fordítva és bővítve. Pest, 1840.

11. A templomok szüksége. A szelényi temetői kápolna fölszentelésekor 1850. júl. 24. előadva. Pest, 1850.

12. Világtörténet. Bumüller János után magyarítva. Pest, 1854. I. kötet. (A II. kötetet Danielik János fordította.)

13. Gyászbeszéd méltóságos Jeszeniczei Jankovich Antal urnak, cs. kir. tanácsos, Gömör- és Kis-Honth megyék néhai főispáni helyettesének hamvai fölött. A salgó-tarjáni templomban tartott áldozat alkalmával 1856. jan. 14. Pest, 1856.

14. Lelki nagyság. Weiss Adolf izraelita keresztelkedése alkalmával mondott beszéd. Eger, 1861.

15. A Calvaria haszna, és irántai kötelmünk. Előadva a peredi Calvaria fölszentelésekor 1869. okt. 31. Pest, 1872.

Zieglernek Szerecsen leány czímű szinművét fordította németből.

Álneve: Csikvándi.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 138. l.

M. Sion 1865. 141. l.

Majer István Bibliographiája.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Moenich és Vutkovich, M. Irók Névtára 17. l.

Figyelő XVII. 154. l.

Egri érsekmegyei könyvtár Czimjegyzéke. Eger, 1893. 406.

Zelliger Mátyás, Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 125. l.