Kezdőlap

Fenix Farkas Ignácz,

szent-Benedek-rendi áldozópap, az egyházi jog doktora, szül. 1784. szep. 8. Pápán Veszprémmegyében; középiskoláit elvégezvén, 1802. okt. 31. a benczések közé lépett; a theologiát Pannonhalmán hallgatta. 1808. szept. áldozópappá szenteltetett föl. Az 1808-09. tanévben tanár volt Esztergomban, 1809-17. ugyanott házfőnök és gymnasiumi igazgató; 1817-18. Komáromban igazgató, 1818-19. subprior és szt.-mártoni plébános, 1819-31. győri gymn. igazgató és házfőnök. 1823. ápr. 1. a pesti egyetemen a törvénytudományokból vizsgát tett és nyilvánosan vitatkozott, mire az egyházi jog doktorává avatták. 1823-27. Zamárdon plébános, 1827-29. Pannonhalmán levéltárnok, 1829-31. Pannonhalmán főnök, 1831-38. főnök Tihanyban. 1838-40. uradalmi igazgató Pannonhalmán, 1840-50. győri igazgató és házfőnök, 1850-67. házfőnök, azután lelkiigazgató, a Ferencz József rend lovagja. Meghalt 1870. decz. 26. Győrött.

Munkái:

1. Ode cels. ac rev. principi, dno Alexandro de Rudna et Divék-Ujfalu, metrop. ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, die solemnis inaugurationis eius 17. kal. Junii oblata a colleg. Jaurin. o. S. B. 1820. Jaurini.

2. Honoribus cels ac rev. princ. A. de Rudna et Divék-Ujfalu die solemnis inaugurationis 17. kal. Junii oblatum a regio archigymnasio Jaurinensi. Jaurini (1820.)

3. Memoria sacerdotii jubilaris ill. ac. rev. dni Josephi Dresmitzer, praepositi infulati S. S. Salvatoris de Pápótz... celebrata ab ordine S. Benedicti S. Montis Pannoniae. Jaurini.

4. Beszédek melyek n. é. Váczy István urnak szab. kir. Győr városi elemi főiskolában 2. osztálybeli tanítónak szalagon függő arány pénzzel való feldiszítése ünnepén mondottak télelő 21. 1844. Jaurini. (Deáky Zsigmond beszédével együtt.)

5. A győri főtanodában mind a két nembeli szorgalmas ifjuságnak ajándékúl. (Győr), 1846.

6. Győr örömhangjai. István főherczeg... magyarországi kir. helytartó ő fenségének országos körútja alkalmával éneklé a győri férfi dalegylet okt. 6. 1847. Győr.

7. Természetrajz. Gazdálkodást kedvelő köznép és serdülő ifjuság használatára. Győr, 1850.

8. Magyar gazdasszony, köznép és serdülő leánykák használatára. Győr, 1850.

9. Lusus chronostici fata notatu dingiora abbatiae Tihon nec non gaudia sacri conventus in festo seculari enunciantes. 18. Nov. juxta solemnia s. Aniani quoque celebrato. Veszprimii, 1855.

Több alkalmi beszéde jelent meg különféle gyűjteményes munkákban.

Kézirati munkái: Boldogváry Benedek s neje Szentesy Borbála, Hunyadi János korából, Hazafi álma, Jó révész, Jamborfy erélyes atyja; Deissertatio inaug. de Testamento Ecclesiasticorum, Pestini, 1823 (utóbbi a m. n. múzeumi könyvtár kézirattárában.).

Hazai s Külföldi Tudósítások 1823. I. 27. sz.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 140. l.

Scriptores Ordinis S. Benedicti 91. l.

Zelliger Alajos, Esztergom vármegyei irók 45. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.