Kezdőlap

Ferenczi Benő (csik-szentkirályi),

m. kir. államvasuti főellenőr, szül. 1842. júl. 2. Kászon-Ujfaluban Csikmegyében; tanulmányait Csik-Somlyón és Marosvásárhelyt végezte. 1864-ben mint közigazgatási gyakornok megyei szolgálatba lépett, hol 1867-ben az első alkotmányos tisztujítás alkalmával szolgabiróvá választották. Az alkotmány visszaállítása után a rohamosan keletkező vasutak administratióját idegenek lepték el; ezért a közvélemény mind sürgetőbben követelte azoknak hazai erőkkel való pótlását, minek fontosságát átértvén, a megyétől 1870-ben az akkor megnyitott magyar keleti vasuthoz, innét pedig 1873-ban a magyar éjszakkeleti vasuthoz lépett át; ez utóbbinak 1890-ben történt államosításával pedig a magyar kir. államvasutakhoz jutott s ott ez időszerint főellenőr és ezenkivül a vasuti tisztképző tanfolyam rendes tanára. Tizenöt évig a nemzetközi vasuti forgalom értekezletein és díjszabási bizottságaiban Európa különböző részeiben folytonosan részt vett és ezen utazásai közben a társadalom, kiváltképen pedig a közgazdaság terén szerzett külföldi tapasztalatairól sok ismeretterjesztő czikket irt névtelenül a hazai lapokba.

Munkái:

1. Calculator. Segédtáblázatok általában szorzási-, osztási- és arányszámolási műveletek végrehajtásához, valamint dijak, illetékek és százalék-kiszámításához. Bpest, 1885. (Ism. Vasuti és Közlekedési Közlöny. Ugyanaz németűl, francziáúl és angolúl Bpest, 1885.)

2. Vasuti földrajz. Bpest, 1892. (Mely magában foglalja Európa összes vasutainak a magyar forgalom szempontjából való rendszeres leirását, számos térképpel és egyéb vázlatokkal; mint ilyen az első és úttörő mű a világirodalomban.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1885. és önéletrajzi adatok.