Kezdőlap

Ferenczy József,

theologiai doktor és ev. ref. lelkész, rimaszombati származású volt; ugy a gymnasiumi, mint a hittani tanfolyamot a sárospataki főiskolában végezte. 1824-26-ban Miskolczon tanárkodott; 1826. jun. 30. Utrechtbe ment és ott doktori oklevelet nyert. 1830-ban Sárospatakra hívták meg lelkésznek. Kitünő szónok volt; ezért az 1832-36. országgyűlésre őt szemelték ki egyházi szónoknak. 1836. máj. lett kassai lelkész és egyházmegyei esperes. Meghalt 1873. júl. 7. a Kassa melletti ránki fürdőben 76. évében.

Munkái:

1. Disputatio theol. inaug. De consilio et causis proditionis Judae. Traj. ad Rh., 1829.

2. Beköszöntő papi beszéd a hivatalnak s boldogságának feltételeiről, melylyel papi hiavatalát, a sárospataki helv. vallástételt követő gyülekezetben 1830. eszt. május 2. napján elkezdette. Sárospatak, 1830.

3. Halotti beszéd az időnek helyes használásáról, melyet... Vékey Károly... Zemplénmegye tiszteleti alügyészének... utolsó tisztességére a s.-a.-ujhelyi helv. vallást követők templomában 1830. nov. 14. tartott. Sárospatak, 1830.

4. Gyászbeszéd Első Ferencz ausztriai császár és apostoli magyar király ő felsége emlékére márcz. 15. 1835. Pozsony.

5. Vallás az erény alapja. Gyászbeszéd Kóji Comáromi István urnak emlékére, közkivánatból, a gönczi helv. vall. egyházban jan. 14. 1846. mondotta dr.... Kassa.

6. Az abaúji helv. hitv. egyházmegyei gyámintézeti pénztár állapotja 1828-1846. Kassa, 1846.

7. Gyászbeszéd József cs. kir. főherczeg Magyarország nádora ő fensége emlékére márcz. 9. 1847. Kassa.

Abauj-Kassai Közlöny 1873. 28. sz.

Kovács Gábor, Miskolczi ev. ref. főgymnasium története. Miskolcz, 1885. 119. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.